Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1469 av 5. september 2022 om godkjenningen av L-lysinsulfat produsert av Escherichia coli CGMCC 7.398 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1469 of 5 September 2022 concerning the authorisation of L-lysine sulphate produced by Escherichia coli CGMCC 7.398 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-lysinsulfat produsert ved hjelp av Escherichia coli (CGMCC 7.398) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr til alle dyr.Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er gitt et størsteinnhold på 10 000 mg/kg fôr. L-lysinsulfat er en effektiv aminosyrekilde, men for å være effektiv for drøvtyggere må det beskyttes mot nedbrytning i vom.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1469
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1469

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2022
Frist returnering standardskjema: 21.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.08.2022
Høringsfrist: 14.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker