Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1492 av 8. september 2022 om godkjenning av L-valine produsert av Escherichia coli CCTCC M2020321 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1492 of 8 September 2022 concerning the authorisation of L-valine produced by Escherichia coli CCTCC M2020321 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-valin produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av E. coli (CCTCC M2020321) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann til alle dyr. Det ble ikke detektert rester av levende celler eller rekombinant DNA fra mikroorganismen i produktet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-valin er en effektiv aminosyrekilde, men for å være effektiv for drøvtyggere må det beskyttes mot nedbrytning i vom

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1492
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R1492

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2022
Frist returnering standardskjema: 21.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.09.2022
Høringsfrist: 21.10.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker