Plantevernmidler - mikroorgan., endr. datakrav som plvm.

Kommisjonsforordning (EU) 2022/1440 av 31. august 2022 om endring av forordning (EU) nr. 284/2013 med hensyn til informasjon som skal sendes inn for plantevernmidler og de spesifikke datakravene for plantevernmidler som inneholder mikroorganismer

Commission Regulation (EU) 2022/1440 of 31 August 2022 amending Regulation (EU) No 284/2013 as regards the information to be submitted for plant protection products and the specific data requirements for plant protection products containing micro-organisms

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.10.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Godkjenningen av mikroorganismer (bakterier, sopp, virus) til bruk som plantevernmidler er regulert i forordning (EU) nr. 1107/2009 og tre underliggende forordninger (forordning (EU) nr. 546/2011, forordning (EU) nr. 283/2013 og forordning (EU) nr. 284/2013).

EU har en klar målsetting om å redusere avhengighet og bruk av kjemiske plantevernmidler. Det er derfor blant annet et ønske om mer tilrettelegging for økt markedsføring av biologiske, aktive stoffer som mikroorganismer, til bruk som plantevernmiddel. På bakgrunn av både teknisk og vitenskaplig kunnskapsutvikling om slike organismer, er det videre nødvendig å endre bestemmelser i regelverket om datakrav som gjelder i forbindelse med søknad om godkjenning av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer. 

Den foreliggende forordningen endrer forordning (EU) nr. 284/2013 om datakrav for plantevernmidler. Kravene for vurdering og godkjenning er nå både tydeligere, mer differensierte og konkrete enn tidligere, noe som gjør det lettere å få fortgang i godkjenningsprosessen av plantevernmidler som inneholder mikroorganismer. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1440
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R1440

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2022
Frist returnering standardskjema: 29.12.2022
Dato returnert standardskjema: 07.11.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 89/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.05.2023

Lenker