Plantevernmidler - penflufen, endring vilkår

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1468 av 5. september 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet penflufen og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2018/185

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1468 of 5 September 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance penflufen and repealing Implementing Regulation (EU) 2018/185

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.10.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 6. september 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Penflufen er fra tidligere godkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler. Stoffet ble da godkjent som soppmiddel til bruk på frø og annet formeringsmateriale (potet) før eller under såing/setting. Ved opprinnelig godkjenning ble det likevel fremsatt krav om at tilvirker innen en viss tidsfrist skulle legge fram ytterligere opplysninger om en metabolitt av stoffet (M01 - penflufen-3-hydroxy-butyl) sin betydning for grunnvann.

Tilvirker har imidlertid meldt at det ikke er aktuelt å legge frem de opplysninger som var forutsatt. Vilkårene for bruk av stoffet blir derfor nå endret, slik at det heretter kun vil være tillatt å benytte dette på såfrø, og ikke lenger på annet formeringsmateriale som potet. Stoffet skal heller ikke brukes oftere enn hvert tredje år på samme areal. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Penflufen inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1468
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R1468

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.07.2022
Frist returnering standardskjema: 18.11.2022
Dato returnert standardskjema: 07.11.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker