Plantevernmidler - sort såpe E470a, avslag basisstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1444 av 31. august 2022 om avslag på godkjenning av sort såpe E470a som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1444 of 31 August 2022 concerning the non-approval of black soap E470a as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.10.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU. Den ble kunngjort i Official Journal 1.9.2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Sort såpe E470a har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel. 

Avslaget er blant annet begrunnet med at stoffet kan være irriterende og etsende. Det er videre ikke framlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at stoffet markedsføres i produkter som oppfyller spesifikasjonkrav for tilsetningsstoffet E470a. Dessuten manglet søknaden data for å kunne vurdere risiko for forbrukere ved inntak gjennom både kost og drikkevann. 

Merknader

Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser

Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

"Svart såpe" E470a (nærmere definert som natrium-, kalium- og kalsiumsalter av fettsyrer) har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Stoffet var tenkt brukt både som insekt- og soppmiddel i en rekke ulike kulturer og vekster. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1444
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R1444

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.07.2022
Frist returnering standardskjema: 18.11.2022
Dato returnert standardskjema: 11.10.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker