Godkjenning av ATM/ANS-utstyr (RMT.0161)

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/1768 av 14. juli 2023 om fastsettelse av detaljerte regler for sertifisering og erklæring av lufttrafikkstyrings-/flynavigasjonstjenestesystemer og -komponenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1768 of 14 July 2023 laying down detailed rules for the certification and declaration of air traffic management/air navigation services systems and air traffic management/air navigation services constituents

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.09.2022

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Status for regelverket er at det ble vedtatt av kommisjonen 14. juli 2023, med virkning fra 5. oktober 2023. Det forventes at regelverket tas inn i EØS-avtalen så snart basisforordning (EU) 2018/1139 tas inn i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt en ny forordning om nye regler om godkjenning av ATM/ANS-utstyr, hvilket vil si utstyr til bruk i flysikringstjenestene (RMT.0161).

Bakgrunnen for rettsakten er et ønske om å forbedre det regelverket som i dag finnes for å sørge for at utstyr som tas i bruk i flysikringstjenestene er i samsvar med nødvendige krav.

Frem til 12. september 2023 var reglene om krav til og samsvarsvurdering av ATM/ANS-utstyr overordnet regulert i Råds- og parlamentsforordning (EF) nr. 552/2004 («samvirkingsforordningen» for det felles europeiske luftrom). Samvirkingsforordningen er vedtatt opphevet i EU i forbindelse med ny EASA-basisforordning, (EU) 2018/1139, men slik at reglene om ATM/ANS-utstyr likevel ble gitt virkning frem til 12. september 2023. Innen denne datoen var det forutsatt at kommisjonen hadde laget nye regler på området, og det er slikt regelverk som nå er vedtatt.

Den nye rettsakten inngår i en regelverkspakke som overordnet består av to deler:

 • Nye regler om samsvarsvurdering av ATM/ANS-utstyr, herunder krav til godkjenning av organisasjoner som skal designe/produsere slikt utstyr.
 • Oppheving av åtte «interoperabilitetsforordninger», gitt med hjemmel i «samvirkingsforordningen», (EF) nr. 552/2004. Dette knytter seg til Data Link, 8,33 kHz kanalseparasjon, transponderkrav, initielle flygeplaner, m.m. De materielle reglene i disse forordningene videreføres i annet regelverk.

Mer presist består regelverkspakken av følgende fem rettsakter:

 • (EU) 2023/1768: En kommisjonsforordning som stiller krav til godkjenning av ATM/ANS-utstyr.
 • (EU) 2023/1769: En kommisjonsforordning som stiller krav til godkjenning («approval») av foretak som er involvert i design og/eller produksjon av ATM/ANS-utstyr.
 • (EU) 2023/1770: En kommisjonsforordning som stiller krav til flyoperatørers CNS-utstyr (data link, 8,33 kHz radio, transponder), og som opphever forordningene 29/2009, 1206/2011, 1207/2011 og 1079/2012.
 • (EU) 2023/1771: En endring av kommisjonsforordning (EU) 2017/373 som tar inn relevante krav som berører ytere av flysikringstjenester, og som opphever forordningene 1032/2006, 633/2007 og 262/2009.
 • (EU) 2023/1772: En endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 923/2012 (SERA) som tar inn relevante operative krav knyttet til innlevering av flygeplaner, og til hvordan kommunikasjon mellom fly og lufttrafikktjeneste skal foregå vha data link. Denne forordningen opphever forordningen 1033/2006.

Dette notatet gjelder den første av disse foreslåtte rettsaktene, det vil si kommisjonsforordningen som stiller krav til godkjenning av ATM/ANS-utstyr

Denne rettsakten stiller i praksis krav til godkjenning av visse typer ATM/ANS-utstyr, ved at designet av utstyret må godkjennes. Godkjenning kan skje på tre forskjellige måter, nivellert etter viktigheten av utstyret.

 • Sertifikat: Utstyr som støtter kommunikasjon mellom piloter og flygeledere, og utstyr som støtter flygekontrolltjenesten når denne tilrettelegger for separasjon av luftfartøyer eller unngåelse av kollisjoner, må ha et sertifikat («certificate») utstedt av EASA.
 • Samsvarserklæring: Utstyr som genererer, mottar eller sender data og/eller signaler i luftrommet for å sikre trygg og interoperabel flynavigasjon, og som enten støtter bakke-til-bakke kommunikasjon eller navigasjon eller overvåking, behøver en samsvarserklæring («declaration of design compliance») fra et foretak som er godkjent av EASA for design og/eller produksjon av ATM/ANS-utstyr.
 • Samsvarsattest: Øvrig utstyr som støtter lufttrafikktjenester, flyværtjenester, luftfartsinformasjonstjenester, lufttrafikkflytstyringstjenester, luftromsdesign, eller kommunikasjon-, navigasjon-, eller overvåkingstjenester, må ha en samsvarsattest («statement of compliance») fra den flysikringstjenesteyteren som tar det i bruk, eller fra det godkjente design/produksjonsforetaket.

EASA (EUs flysikkerhetsbyrå) gis i rettsakten også plikt til å etablere detaljere kravspesifikasjoner ("detailed specifications" / DS) som godkjenning av ATM/ANS-utstyr skal skje opp mot. Det er forutsatt at krav til godkjenning bare gjelder de typer utstyr som positivt er nevnt i rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Som vist til ovenfor, var kommisjonsfastsatt regelverk knyttet til interoperabilitet for det felles europeiske luftrommet (SES) frem til 12. september 2023 hjemlet i Råds- og parlamentsforordning (EF) nr. 552/2004 (samvirkingsforordningen) i EU. 

Samvirkingsforordningen er vedtatt opphevet i EU i forbindelse med ny basisforordning på flysikkerhetsområdet, (EU) 2018/1139, men slik at regelverk knyttet til interoperabilitet for det felles europeiske luftrommet likevel var gitt virkning frem til 12. september 2023. (EU) 2018/1139 er imidlertid ennå ikke gjort til norsk rett, slik at samvirkingsforordningen vil fortsette å gjelde i Norge også etter 12. september 2023, så lenge ikke (EU) 2018/1139 blir norsk rett i mellomtiden.

Siden det planlegges med gjennomføring av (EU) 2018/1139 i norsk rett, vil Luftfartstilsynet også forberede gjennomføring av den foreliggende rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å ville få økonomiske og administrative konsekvenser av vesentlig betydning for flysikringstjenesteytere og Luftfartstilsynet. Disse må gjøre enkelte mindre administrative tilpasninger.

Foretak som er involvert i design og produksjon av ATM/ANS-utstyr, samt ytere av ATM/ANS, må sørge for at utstyret er godkjent etter de nye reglene. Dette kan medføre en viss økonomisk og administrativ byrde, uten at Luftfartstilsynet har grunnlag for å anslå det konkrete omfanget. Det er ikke kommet signaler om at det er ønskelig at regelverket ikke tas inn i norsk rett. Luftfartstilsynet oppfatter det ikke er et ønskelig alternativ for industrien å stille seg på siden av det felleseuropeiske markedet for ATM/ANS-utstyr.

På myndighetssiden vil hoveddelen av byrden ved regelverksforslaget tilkomme EASA, som må etablere et apparat for godkjenning av ATM/ANS-utstyr.

Når det gjelder allerede godkjent ATM/ANS-utstyr, så legges det i rettsakten opp til overgangsperioder. I utgangspunktet vil allerede godkjent utstyr beholde godkjenningen etter at nye regler trer i kraft. Det er likevel fastsatt at EASA i løpet av en femårsperiode etter at de nye reglene trer i kraft, skal evaluere om utstyret holder en kvalitet som tilsvarer den etter de nye reglene. For utstyr som tas i bruk fra forordningen trer i kraft og frem til september 2028, foreslås det at det vil være tilstrekkelig med en "samsvarsattest" for alle typer utstyr. Deretter vil dette utstyret anses å ha "sertifikat/samsvarserklæring/samsvarsattest" - alt etter hvilken kategori ustyret tilhører - så sant ikke EASA i løpet av påfølgende to år kommer til at utstyret ikke holder en kvalitet som tilsvarer den etter de nye reglene. Luftfartstilsynet har gjennom lovgivingsprosessen oppfattet regelverket slik at EASAs påfølgende evalueringer kun i sjeldne tilfeller er ment å medføre noen reaksjon fra EASAs side.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet har gjennom regelverksprosessen løpende drøftet regelverket med Avinor Flysikring AS, som er den største nasjonale yteren av flysikringstjenester. Både Luftfartstilsynet og Avinor Flysikring AS finner at regelverket er akseptabelt, hensiktsmessig og fornuftig – herunder at det antas å ville bidra til å forbedre flysikkerheten.

(Oppgavene med drift av kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingsutstyr (CNS), og tilhørende personell, er nå flyttet over fra Avinor Flysikring AS til morselskapet Avinor AS, ifm interne endringer knyttet til utføringen av konsernets oppgaver. Fremtidig dialog blir dermed mot Avinor AS.) 

Luftfartstilsynet har også konsultert produsenter at flysikringsutstyr med det nye regelverket. Det har ikke fremkommetr noen vesentlige merknader fra dem heller.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner at rettsakten fremstår som EØS-relevant og akseptabel. Regelverket legger ytterligere kompetanse til EASA, ved at EASA alene gis myndigheten til å godkjenne visse typer ATM/ANS-utstyr. Rettsakten bygger imidlertid på Råds- og parlamentsforordning (EU) 2018/1139, "EASA-basisforordningen", der denne kompetansen er gitt til EASA i artikkel 80. SD legger til grunn at gjennomføringen i norsk rett av Råds- og parlamentsforordning (EU) 2018/1139 etter Stortingets samtykke medfører avklaring av denne kompetansetildelingen til EASA. Rettsaktens virkningstidspunkt i EØS-avtalen vil gjøres betinget av når Råds- og parlamentsforordning (EU) 2018/1139 gis virkning etter EØS-avtalen, og vil deretter gjennomføres i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1768
Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139
Celexnr.: 32023R1768

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.07.2023
Frist returnering standardskjema: 07.11.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.04.2023
Høringsfrist: 04.08.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker