Vet - endring av melding og rapportering av dyresykdommer til EU

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1183 av 8. juli 2022 som endrer vedlegg II og IV av forordning (EU) 2020/2002 om melding og rapportering til Unionen av listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1183 of 8 July 2022 amending Annexes II and IV to Implementing Regulation (EU) 2020/2002 as regards Union notification and Union reporting on the detection of certain listed diseases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2020/2002 inneholder bestemmelser om melding av og rapportering om tilfeller av listeførte sykdommer til EU. I artikkel 3 av forordningen spesifiseres det at meldingene skal inneholde informasjonen angitt i vedlegg II, mens det i artikkel 5 av forordningen spesifiseres at meldings- og rapporteringsregioner etablert av myndighetene etter artikkel 21 av forordning (EU) 2016/429, er angitt i vedlegg IV av forordningen.

Forordning (EU) 2018/1882 kategoriserer de listeførte sykdommene i kategoriene A til E for ulike dyrearter etter kriteriene gitt i forordning (EU) 2016/429 artikkel 9(1). Forordning (EU) 2020/687 gir utfyllende bestemmelser om at tiltak for forebygging og kontroll av kategori A-, B- og C-sykdommer.

Rettsakten endrer vedlegg II av forordning (EU) 2020/2002 ved å spesifisere at det for kategori A-sykdommer skal gis informasjon om dato for foreløpig vask og desinfeksjon. Det spesifiseres også at det skal gis informasjon om sykdomsutbruddet forekommer i et område som allerede er restriksjonsbelagt iht artiklene 64, 70, 71, 257, 258 eller 259 av forordning (EU) 2016/249.

Rettsakten endrer vedlegg IV av forordning (EU) 2020/2002 ved å legge til en ny linje i tabellen for Nord-Irland og angir at meldings- og rapporteringsregionen i dette landet skal være "Divisional Veterinary Office".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften ved at den legges til som en endringsforordning i § 5 som gjennomfører forordning (EU) 2020/2002.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene. Bestemmelsene som endres retter seg kun mor myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1183
Basis rettsaktnr.: 2020/2002
Celexnr.: 32022R1183

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: