Vet - endring av tredjelandslister - ferskt kjøtt ungulater Botswana

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1619 av 19. september 2022 som endrer vedlegg XIII av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Botswana på tredjelandslisten hvorfra forsendelser ferskt kjøtt fra visse hov- og klauvdyr tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1619 of 19 September 2022 amending Annex XIII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entry for Botswana in the list of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of fresh meat of certain ungulates

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Botswana har varslet Kommisjonen om et utbrudd av munn- og klauvsjuke den 30. august 2022 i sykdomsbekjempelsessonen 6b i Butale område i nordøst regionen. Grunnet risikoen for introduksjon av munn- og klauvsjuke med ferskt kjøtt fra hov- og klauvdyr forbys import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Vedlegg XIII av forordning (EU) 2020/404 endres tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/1619
Celexnr.: 32022R1619

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 21.09.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 21.09.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: