Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1676 av 29. september 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1676 of 29 September 2022 amending Annexes V and XIV to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the entries for Canada, the United Kingdom and the United States in the lists of third countries authorised for the entry into the Union of consignments of poultry, germinal products of poultry and fresh meat of poultry and game birds

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Myndighetene i Canada har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • fire utbrudd den 31. august, 4. september, 12. september og 13. september 2022 i Alberta.
 • to utbrudd den 9. september og 12. september 2022 i Saskatchewan.

Myndighetene i Storbritannia har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • ett utbrudd den 9. sepbember 2022 ved Milford Haven, Pembrokeshire, Wales.
 • ett utbrudd den 16. september 2022 ved Crewe, Cheshire East, Cheshire, England
 • ett utbrudd den 17. september 2022 ved Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk, England
 • ett utbrudd den 18. september 2022 ved Clacton on Sea, Tendring, Essex, England
 • to utbrudd den 19. september 2022 ved Honington, West Suffolk, Suffolk, England
 • ett utbrudd den 20. september 2022 ved ADartington, South Hams, Devon, England

Myndighetene i USA har varslet Kommisjonen om utbrudd av høypatogen fugleinfluensa følgende datoer og steder:

 • ett utbrudd den 7. september 2022 i Morrison County i Minnesota
 • ett utbrudd den 8. september 2022 i Meeker County i Minnesota
 • to utbrudd den 9. september 2022; ett i Fresno County i California og ett i Becker County i Minnesota
 • fire utbrudd den 13. september 2022; ett i Ingham County i Michigan, ett i Brown County i Minnesota, ett i Stearns County i Minnesota og ett i Sanpete County i  Utah
 • to utbrudd den 14. september 2022; ett i Meeker County i Minnesota og ett i Otter Tail County i Minnesota
 • tre utbrudd den 15. september 2022; ett i Teton County i Montana, ett i Fresno County i California og ett i Obion County i Tennessee
 • seks utbrudd den 20. september 2022; ett i Brown County i Minnesota, ett i Stearns County i Minnesota, two i Clark County i South Dakota, ett i Sanpete County i Utah og ett i Washington County i Pennsylvania
 • fem utbrudd den 21. september 2022; ett i Gooding County i Idaho, ett i Otter Tail County i Minnesota, ett i Roseau County i Minnesota, ett i Sanpete County i Utah og ett i Weld County i Colorado
 • ett utbrudd den 22. september 2022 i Ward County i North Dakota

Myndighetene i Canada, Storbritannia og USA har iverksatt bekjempelsestiltak og opprettet restriksjonssoner rundt utbruddene. Informasjonen er evaluert av Kommisjonen og funnet tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av disse landene i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringene forbyr import av nevnte forsendelser fra de berørte områdene.

Myndighetene i Canada har informert Kommisjonen om at 15 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 26. mars til 18. mai 2022 i provinsene Alberta (7), British Columbia (2), Ontario (3) og Saskatchewan (3) nå er bekjempet.

Myndighetene i Storbritannia har informert Kommisjonen om at tre tidligere varslet utbrudd av høypatogen fugleinfluensa den 1. juni til 15. juni 2022 ved Ludlow, Ludlow, Shropshire, England og ved Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex, England nå er bekjempet.

Myndighetene i USA har informert Kommisjonen om at 4 tidligere varslede utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i perioden 6. april til 21. mai 2022 i statene Minnesota (2), Utah (1) and South Dakota (1), nå er bekjempet.

Kommisjonen har vurdert den innsendte dokumentasjonen og funnet den tilfredsstillende. På bakgrunn av dette endres oppføringene av Storbritannia og USA i vedlegg V og XIV som angår fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt. Endringen medfører at det igjen åpnes for import fra de berørte områdene.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten vurders som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2022/1676
Celexnr.: 32022R1676

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 03.10.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: