Vet - endring BSE-status Frankrike

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1377 av 4. august 2022 som endrer vedlegget til beslutning 2007/453/EU når det gjelder BSE-status for Frankrike

Commission Implementing Decision (EU) 2022/1377 of 4 August 2022 amending the Annex to Decision 2007/453/EC as regards the BSE status of France

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer vedtak 2007/453/EF som listefører land i EU, EFTA og visse tredjeland når det gjelder deres BSE-status i følgende kategorier: neglisjerbar, kontrollerbar og ubestemt risiko for å ha BSE (kugalskap). Oppdateringen gjelder Frankrike som går fra kontrollerbar til neglisjerbar risiko. 

Det er Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) som vurderer søknader fra de enkelte landene og kategoriserer dem. EU innlemmer WOAHs kategorisering fortløpende. Denne endringen har bakgrunn i WOAH-resolusjon av 24. mai 2022. På denne bakgrunn oppdateres vedlegget til vedtak 2007/453/EF tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved gjennomføring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1377
Basis rettsaktnr.: 2007/453
Celexnr.: 32022D1377

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 1/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 06.02.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.02.2023