Vet - endring sykdomsfri status/godkjent utryddelse MS

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1218 av 14. juli 2022 som endrer visse vedlegg av gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 om godkjenning av sykdomsfri status for visse medlemesstater eller soner derav når det gjelder visse listeførte sykdommer og godkjenning av utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1218 of 14 July 2022 amending certain Annexes to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the approval of the disease-free status of certain Member States or zones thereof as regards certain listed diseases and the approval of eradication programmes for certain listed diseases

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.09.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artikkel 5 og 9 av denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. Utfyllende bestemmelser om listeføring av dyresykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1629 og bestemmelser om kategorisering av disse sykdommene er gitt i forordning (EU) 2018/1882. Artikkel 9 av dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategori A, B og C. Kriteriene for å godkjenne, vedlikeholde, suspendere eller trekke tilbake godkjent sykdomsfri status er gitt i utfyllende forordning (EU) 2020/689. I denne forordningen finnes det også bestemmelser om godkjenning av obligatoriske eller frivillige utryddelsesprogrammer for medlemsland, soner eller segmenter derav.

Rettsakten endrer utfyllende forordning (EU) 2021/620, som listefører medlemsland med godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for kategori B og C-sykdommer. Endringene er som følger:

  • I vedlegg I, del I, kapittel 2 føres provensen Lecce i regionen Puglia i Italia opp med sykdomsfri status for infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos småfe.
  • I vedlegg II, del I føres provinsene Aquila, Chieti og Teramo i regionen Abruzzo, provinsen Latina i regionen Lazio, provinsen Bari og Taranto i regionen Puglia og provinsen Nuoro i regionen Sardinia opp for sykdomsfri status for infeksjoner med tuberkulose-komplekset.
  • I vedlegg IV, del II føres Kroatia opp med godkjent utryddelsesprogram for enzootisk bovin leukose.
  • I vedlegg VII, del I føres Danmark og  Landkreis Ravensburg, Erding, Weilheim-Schongau, Oberallgäu og Fulda i Tyskland opp for sykdomsfri status for bovin virusdiare.
  • I vedlegg VII, del II føres Irland opp for godkjent utryddelsesprogram for bovin virusdiare.
  • I vedlegg VIII, del I føres Baden-Württemberg, Hessen og Nordrhein-Westfalen i Tyskland opp for sykdomsfri status for infeksjon med blåtungevirus.

Endringene gjøres på bakgrunn av at Kommisjonen har vurdert og funnet tilfredsstillende dokumentasjon fra de nevnte landene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og vil kreve en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1218
Basis rettsaktnr.: 2021/620
Celexnr.: 32022R1218

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: