Biocid - ikke-unionsgodkjenning av ‘Contec Hydrogen Peroxide’

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2124 av 9. desember 2020 om ikke-unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien ‘Contec Hydrogen Peroxide’

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2124 of 9 December 2020 not granting a Union authorisation for the biocidal product family ‘Contec Hydrogen Peroxide’

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 9. desember 2020 og ble publisert i OJ 17. desember 2020.

Sammendrag av innhold

Biocidforordningen (forordning (EU) nr. 528/2012) har en godkjenningsprosess hvor produkter og produktfamilier kan godkjennes for hele EU/EØS uten nasjonal godkjenning i hvert enkelt land.

Forordning (EU) 2020/2124 avslår unionsgodkjenning for biocidproduktfamilien ‘Contec Hydrogen Peroxide’ med det aktive stoffet hydrogenperoksid i produkttype 2. Hydrogenperoksid er godkjent som biocidaktivt stoff i EU i en rekke produkttyper. Søknaden avslås siden søker ikke har vist at produktfamilien har tilstrekkelig effektivitet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer normalt ved endring i biocidforskriften, men unionsgodkjenninger tas ikke inn i forskriften (jf. biocidforskriften § 3-1). Miljødirektoratet fatter normalt vedtak som gjenspeiler rettsakten, men ikke i tilfeller hvor søknad om unionsgodkjenning av slås.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten sendes ikke på høring og tas ikke inn i norsk biocidforskrift, og det fattes ikke vedtak som gjenspeiler rettsakten.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 528/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker