Korrigering av forordning 748/2012 - innføring av definisjon av CMPA

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/1028 av 20. mars 2023 som reviderer forordning 748/2012 med hensyn til definisjon av komplekse motordrevne fly og korrigering av forordningen

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1028 of 20 March 2023 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards the definition of complex motor-powered aircraft and correcting that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2023

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Regelverket ble behandlet i EASA komiteen ekspertgruppemøte 15.02.2023

Sammendrag av innhold

Regelverket reviderer forordning (EU) 748/2012 med hensyn til innføring av definisjon av "complex motor-powered aircraft" (CMPA), samt korrigering av feil som har oppstått i tilknyttning til tidligere revisjon av forordning 748/2012. Tidligere revisjonen var tilknyttet innføring av forordning 2022/1358. Definisjon av CMPA som innføres kommer opprinnelig fra basisforordning 216/2008. Definisjon av CMPA ble ikke tatt inn i ny basisforordning 2018/1139, selv om det var en del av gamle basisforordning 216/2008. CMPA er et begrep som er brukt i forordning 748/2012, derfor er det behov for at definisjonetas inn i forordningen.

De øvride endringene omhandler korrigering av små feil som har oppstått i tilknytting til innføring av forordning 2022/1358. Regelverket korrigerer følgende feil:

  •  Artikkel 1 punkt 5 av forordning 2022/1358 feilaktig sier at paragraf 3 og 4 av artikkel 3 av forordning 748/2012 erstattes, men det er paragraf 2 og 3 som erstattes. Hele artikkel 3 av forordning 748/2012 skal nå omskrives for å unngå forvirring. 
  • Artikkel 1 punkt 6 av forordning 2022/1358 feilaktig sier at paragraf 3 av artikkel 8 av forordning 748/2012 erstattes, men artikkel 8(3) skal beholdes. Det originale artikkel 8(3) skal nå innføres som paragraf 6.
  • Artikkel 1 punkt 8 av forordning 2022/1358 feilaktig sier at paragraf 2 og 3 av artikkel 9 av forordning 748/2012 erstattes, men artikkel 9(2) og (3) skal beholdes. Hele artikkel 9 skal nå omskrives for å unngå forvirring. 

Det har ikke vært gitt en NPA eller Opinion for regelvereket og EASA har ikke gjennomført en høringsprosess, fordi det ikke var behov for det. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av den nye endringsforordningen vil gjøres gjennom endring av forskrift 4. mars 2013 nr. 252 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner forslag til rettsakt EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1028
Basis rettsaktnr.: 2018/1139
Celexnr.: 32023R1028

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker