Plantevernmidler - Cydia pomonella granulovirus, regodkjenning lavrisiko

Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2023/1756 av 11. september 2023 om forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive lavrisikostoffet Cydia pomonella granulovirus (CpGV) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1107/2009 og om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1756 of 11 September 2023 renewing the approval of the low-risk active substance Cydia pomonella granulovirus (CpGV) in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.08.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Cydia pomonella granulovirus regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. oktober 2038. Det er krav om at medlemsstatene må ta særlig hensyn til beskyttelse av sprøyteførere og arbeidstakere samt miljøbetingelser i sin vurdering av godkjenning av plantevernmidler. Det er også påpekt at ved godkjenning av et plantevernmiddel som inneholder Cydia pomonella granulovirus som aktivt stoff, skal det settes krav om risikobegrensende tiltak når det er relevant.

Stoffet flyttes med denne regodkjenningen fra liste A til i liste D i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Cydia pomonella granulovirus inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1756
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32023R1756

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2023
Frist returnering standardskjema: 17.11.2023
Dato returnert standardskjema: 29.09.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 65/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 18.03.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.04.2024

Lenker