EU Ecolabel-krav - forlengelse av gyldighetstid til 2026 og 2027

Kommisjonsbeslutning (EU) 2023/693 datert 27. mars 2023 som endrer beslutninger (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218, (EU) 2017/1219 og (EU) 2018/680 om gyldighetsperioden for EU Ecolabel-kriterier og tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav

Commission Decision (EU) 2023/693 of 27 March 2023 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218, (EU) 2017/1219 and (EU) 2018/680 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria and of the related assessment and verification requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.02.2023

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak (EU) 2023/693 omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutninger angående miljømerking. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1214 om håndoppvaskmidler forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1215 om maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1216 om maskinoppvaskmidler forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1217 om rengjøringsmidler til harde overflater forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1218 om tekstilvaskemidler forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2017/1219 om tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk forlenges til 31. desember 2026. Kommisjonsvedtak (EU) 2018/680 for innendørs renholdstjenester forlenges til 31. desember 2027. Vedtaket er gjort i påvente av den pågående revisjon av kommisjonsforordning (EF) 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler for å sikre synergi med kommende regelverk.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet, samt rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning". 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking i Norge har ingen merknader til rettsakten som anses som relevant og akseptabel.

Vurdering

Barne- og familiedepartementet slutter seg til vurderingene fra Miljømerking Norge. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2023/693
Basis rettsaktnr.: (EF) 66/2010
Celexnr.: 32023D0693

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: