EØS-notatbasen

Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/255 av 6. februar 2023 om fornyet godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 870/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/255 of 6 February 2023 concerning the renewal of the authorisation of naringin as a feed additive for all animal species and repealing Implementing Regulation (EU) No 870/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av aromastoffet naringin i fôr til alle dyr. Søker har vist at tilsetningsstoffet som er på markedet samsvarer med godkjenningen i forordning 870/2012. EFSA bekrefter at tilsetningsstoffet fortsatt er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet skal merkes med anbefalt størsteinnhold på 5 mg/kg fôr (12% vanninnhold). Ved fornyet godkjenning er det ikke nødvendig å demonstrere at det fortsatt har effekt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/255
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2023
Frist returnering standardskjema: 24.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2023
Høringsfrist: 06.03.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker