Godkjenning av ekstraksjonsmiddelet 2-metyloksolan

Kommisjonsdirektiv (EU) 2023/175 av 26. januar 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF med hensyn til 2-metyloksolan

Commission Directive (EU) 2023/175 of 26 January 2023 amending Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council as regards 2-methyloxolane

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2023/175 av 26. januar 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF med hensyn til 2-metyloksolan

Direktiv 2009/32/EF  er en postivliste som omfatter ekstraksjonsmidlene til bruk i produksjon av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser.

Dette direktivet gjelder ikke ekstraksjonsmidler til bruk i produksjon av tilsetningsstoffer, vitaminer og andre ernæringsmessige tilsetningsstoffer, med mindre slike tilsetningsstoffer, vitaminer eller ernæringsmessige tilsetningsstoffer er oppført i vedlegg I. Ekstraksjonsmidler som kan brukes til alle formål i samsvar med god produksjonspraksis​*.

2-metyloksolan et nytt ekstraksjonsmiddel, som skal bli benyttet i produksjon av tilsetningsstoffer/næringsstoffer.

Normalt vil et ekstraksjonsmiddel som er benyttet i fremstilling av et tilsetningsstoff komme frem i spesifikasjonen til tilsetningsstoffet. 2-metyloksolan er ikke godkjent i regelverket om ekstraksjonsmidler, derfor ber søker om at det blir lagt til direktiv 2009/32/EF om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler. Ifølge søker er 2-metyloksolan først og fremst et alternativ til heksan.

Regelverket for ekstraksjonsmidler har ingen krav til renhet eller spesifikasjoner, men fordi resirkulering av 2-metyloksolan fører til at furan blir oppkonsentrert, blir spesifikasjoner for ekstraksjonsmidler introdusert. Søker har meldt inn behov for antioksidanter (butylhydroksytoluen (E321) og tokoferoler (E307-309)) i 2-metyloksolan, fordi det er organisk løsningsmiddel og utsatt for peroksidering. Ekstraksjonsmiddel blir brukt som tekniske hjelpestoff, og er ikke omfattet av tilsetningsstoffregelverket.

2-metyloksolan blir tatt inn i direktiv 2009/32/EF for ekstraksjonsmidler.

Dersom 2-metyloksolan blir benyttet i produksjon av tilsetningsstoff, må regelverket for renhetskriterier og spesifikasjonen (231/2012) endres. Dvs. en spesifikk søknad for hvert enkelt tilsetningsstoff hvor 2-metyloksolan skal benyttes som et alternativ til de/det ekstraksjonsmiddelet som allerede er godkjent.

Et ekstraksjonsmiddel blir vurdert å være i samsvar med god produksjonspraksis så lenge bruken bare medfører tilstedeværelse/innhold av teknisk uungåelige restmengder eller omdannelsesprodukter som ikke vil representere noen helsefare.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter/næringen/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Bruken av 2-metyloksolan vil redusere bruken av det mer helse- og miljøfarlige løsemiddelet heksan. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/175
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2009/32/EC
Celexnr.: 32023L0175

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2023
Frist returnering standardskjema: 10.03.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 28.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.10.2023

Lenker