Rettelse i fransk språkversjon

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/166 av 26. oktober 2022 om retting av fransk språkversjon av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

Commision delegated Regulation (EU) 2023/166 of 26. October 2022 correcting the French language version of Annex III to Regulation (EC)No 853/2004 of the European Parliament and of the Council laying down specific hygiene rules for food of animal origin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Den franske språkversjonen av (EF) 853/2004 inneholder en feil i vedlegg III, avsnitt I, kapittel IV, punkt 18 (a)(iii).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha rettslige konsekvenser for Norge ettersom endringen gjelder rettelser i den franske språkversjonen. Rettsakten tas inn i EØS-avtalen, men det er ikke behov for å ta den inn i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/166
Basis rettsaktnr.: (EC) 853/2004
Celexnr.: 32023R0166

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2023
Frist returnering standardskjema: 15.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker