Unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - håndkjøtt m.m. - (2019/2122) - rettelse av språklige feil - 2023/182

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/182 av 23. november 2022 om retting av visse språkversjoner av vedlegg III til delegert forordning (EU) 2019/2122 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å plasseres på markedet

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/182 of 23 November 2022 correcting certain language versions of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2122 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of animals and goods exempted from official controls at border control posts, specific controls on passengers’ personal luggage and on small consignments of goods sent to natural persons which are not intended to be placed on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU-Kommisjonen i EU 23. november 2022, og kunngjort i EUR-Lex 30. januar 2023. Rettsakten trer i kraft i EU 19. februar 2023.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/2122, stiller opp unntak fra kravene om at alle forsendelser omfattet av forordning 201|7/625 art. 47(1) (kontrollforordningen, heretter OCR) skal innom en grensekontrollstasjon for kontroll før de kan komme inn i EØS-området og slippes ut på markedet. OCR art. 48 lister opp mulige situasjoner der slik grensekontroll kan unnlates og Kommisjonen har brukt denne muligheten til å opprette en rettsakt som regulerer disse unntakstilfellene. Rettsakten er rettet mot forskningsmateriale av ymse slag, skipsforsyninger, håndkjøtt, postforsendelser og kjæledyr (ikke kommersiell transport).

Denne endringsrettsakten, forordning (EU) 2023/182, endrer den nederlandske og finske oversettelsen av vedlegg III til forordning (EU) 2019/2122, da det har sneket seg inn noen språklige feil i oversettelsen av punkt 2 og 3 i innledningen til dette vedlegget. Denne endringen berører ikke den engelske utgaven av rettsakten, eller den norske oversettelsen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Grunnrettsakten, forordning (EU) 2019/2122, er per tid ikke ennå tatt inn i EØS-avtalen og erdermed ikke en del av norsk rett.

Endringsrettsakten berører kun den nederlandske og finske oversettelsen av forordning (EU) 2019/2122 vedlegg III og vil ikke kreve noen endring av den norske forskriften som er planlagt for å ta forordning (EU) 2019/2122 inn i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre noen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten justerer den nederlandske og finske utgaven av grunnrettsakten og berører ikke den engelske eller den norske oversettelsen. Rettsakten vil derfor ikke kreve noen handling på regelverkssiden for å rette opp den norske utgaven av rettsakten (som per tid ikke er tatt inn i norsk rett).

Rettsakten kan innlemmes tidligst samtidig med grunnrettsakten 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/182
Basis rettsaktnr.: 2019/2122
Celexnr.: 32023R0182

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2023
Frist returnering standardskjema: 17.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker