Vet - endring av bestemmelser om bekjempelse av A-sykdommer

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/751 av 30. januar 2023 som endrer delegert forordning (EU) 2020/687 som utfyller forordning (EU) 2016/429 Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser om forebygging og kontroll av visse listeførte sykdommer

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/751 of 30 January 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2020/687 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and the Council as regards rules for the prevention and control of certain listed diseases

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om forebygging og kontroll av dyresykdommer som er overførbare til dyr eller mennesker. Utfyllende bestemmelser om forebygging og kontroll av visse sykdommer er gitt i forordning (EU) 2020/687.

Denne rettsakten gjør visse endringer til dyrehelsebestemmelsene om bekjempelse av sykdommer. Endringene er som følger:

Endring av definisjon 

 • Definisjonen av dyretarmer justeres slik at den samsvarer med definisjonen som er brukt i forordning (EU) 2020/692.

Endring av regler om restriksjonssoner

 • Etablering av soner: Bestemmelsen om at man kan la være å opprette soner ved utbrudd i visse anlegg, endres slik at man etter en risikovurdering kan la være å opprette soner ved utbrudd i anlegg med inntil 50 fugler i fangenskap, forutsatt at anlegget ikke har direkte eller indirekte kontakt med annet fjørfe eller fugler i fangenskap.
 • Oppheving av soner: En endring av kravet for når man kan starte å telle dager før hhv vernesone og overvåkningssone kan oppheves. Minsteperioden for varighet av verne- og overvåkingssone starter først etter at foreløpig rengjøring og desinfeksjon er ferdigstilt.

Endring og rettelser av regler vedrørende tillatelser til unntak fra forbud mot forflytninger

 • Dersom forskjellig myndighet for opprinnelsesanlegg og bestemmelsesanlegg: Vedkommende myndighet der opprinnelsesanlegget befinner seg skal sammen med vedkommende myndighet der bestemmelsesanlegget befinner seg peke ut bestemmelsesanlegget.
 • Bestemmelsesanlegg for verpeklare unghøner skal ikke ha andre dyr av mottakelige arter i anlegget. Artikkelen endres slik at dersom anlegget består av flere epidemiologiske enheter, kan en epidemiologisk enhet som er tom for mottakelige arter likevel motta verpeklare høner, selv om det er andre mottakelige arter i anlegget.
 • Det åpnes for at daggamle kyllinger som er klekket i overvåkningssonen kan flyttes til andre anlegg i medlemsstaten, selv om kyllingene kommer fra rugeegg som er verpet i vernesonen. Det legges til at transportmiddelet skal plomberes av myndighetene dersom slik tillatelse gis.
 • Rettelse av bestemmelse om forflytning av fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse og halm (strå) fra overvåkingssonen, for å tydeliggjøre at dersom fôrmidlene har gjennomgått ett av de risikoreduserende tiltakene, trenger ikke øvrige vilkår være oppfylt.
 • Rettelse av tabell som angir hvilke forflytninger som skal være forbudt i vernesonen og overvåkningssonen. Det skal også være forbudt å flytte rugeegg inn i disse sonene for å unngå økning i antall individer av mottakelige arter i sonene.
 • Rettelse av tabell - det skal også være forbudt å flytte fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse og strå fra hele restriksjonssonen.

Gjeninnsetting

 • Ved gjeninnsetting skal dyrene komme fra et anlegg som ikke befinner seg i en restriksjonssone.
 • Henvisningen til kapittelet som beskriver tiltakene i restriksjonssonen rettes.

Risikoreduserende behandlinger

 • Erfaringer fra utbrudd med saue- og geitekopper i EU gjør at det åpnes for risikoreduserende behandling av slaktebiprodukter og melk tilsvarende behandling mot lumpy skin virus da disse agens er i samme familie. Det vil komme flere slike risikoreduserende tiltak for animalske produkter ved utbrudd av saue- og geitekopper etter hvert som ny kunnskap kommer til.
 • Det åpnes for risikoreduserende behandling av kjøtt gjennom varmebehandling for å oppnå en kjernetemperatur på 70 °C i minst 30 minutter, for Afrikansk svinepest
 • Nytt navn på vedlegg VIII slik at det inkluderer behandling av produkter som kommer fra overvåkningssonen i tillegg til vernesonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres som en endringsforordning til forordning (EU) 2020/687 som er gjennomført i § 3 av dyresykdomsbekjempelsesforskriften. Den vil derfor medføre en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene er relativt små og vurderes ikke å gi vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Det kan allikevel nevnes at for at det i visse situasjoner ikke må opprettes restriksjonssone ved utbrudd av kategori A-sykdom i anlegg med inntil 50 fugler i fangenskap vil medføre administrative og økonomiske lettelser for både næring og Mattilsynet. Det vil ikke være konsekvenser av at minsteperioden for varighet av restriksjonssonen starter når foreløpig rengjøring og desinfeksjon er ferdigstilt, da dette har vært praktisert tidligere.

Endringene i bestemmelsene om tillatelser til unntak fra forbud mot forflytninger inneholder både innstramming og lettelser. Krav om samarbeid mellom lokale myndigheter for utpeking av bestemmelsesanlegg vil føre til noe merarbeid for Mattilsynet. Videre vil mulighetene for unntak fra bestemmelsene om flytting av verpeklare unghøner og daggamle kyllinger ut av sonene være en lettelse for næringen. Samtidig vil det medføre en administrativ og økonomisk konsekvens for Mattilsynet at forsendelser av daggamle kyllinger ut av overvåkingssonen må plomberes dersom kyllingene stammer fra rugeegg verpet i vernesonen.

Spesifikasjonen av at det generelle forbudet mot flytting av rugeegg gjelder både inn og ut av restriksjonssonen vil ikke få noen konsekvenser av betydning for næringen, da dette allerede har blitt praktisert slik i forbindelse med utbrudd av kategori A-sykdom på fjørfe i 2022. Bestemmelsene om unntak fra dette forbudet, samt vilkårene for dette, endres ikke. Mattilsynet kan få noe mer arbeidsbelastning med behandling av søknader om flytting av rugeegg inn i restriksjonssonen. .

Spesifikasjonen om at det generelle forbudet mot flytting av vegetabilske fôrmidler gjelder ut av både vernesonen og overvåkningssonen vil ikke få noen konsekvenser av betydning for næringen da bestemmelsene om unntak fra dette forbudet, samt vilkårene for dette, ikke endres. Mattilsynet kan få noe mer arbeidsbelastning med behandling av søknader om flytting av vegetabilske fôrmidler ut av overvåkningssonen. Presisering av at det er tilstrekkelig med én risikoreduserende behandling, både ved flytting fra vernesone og overvåkningssone vil medføre lettelser når det gis tillatelse til flytting av fôrmidler ut av restriksjonssonen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Endring av regler for om restriksjonssoner

Det at det nå åpnes for, etter en risikovurdering å la være å opprette soner ved utbrudd i anlegg med inntil 50 fugler i fangenskap anser Mattilsynet som positivt. Dersom det ikke er direkte eller indirekte kontakt mellom dyrehold med inntil 50 fugler i fangenskap vil denne bestemmelsen medføre en økt risiko i bekjempelsesarbeidet av A-sykdommer hos fugler.

Endring av kravet for når man kan starte å telle dager før hhv vernesone og overvåkningssone kan oppheves var noe Mattilsynet spilte inn som endringsforslag da vi jobbet med bekjempelse av Newcastlesyke og fugleinfluensa i Rogaland høsten 2022. Mattilsynet mener det er viktig at mest mulig smittestoff er fjernet før vi kan starte å telle dager før oppheving av verne- og overvåkingssone.   

Endring og rettelser av regler vedrørende tillatelser til unntak fra forbud mot forflytninger

Endringene og rettelsene om tillatelser fra forbud mot forflytninger fra restriksjonssonene vurderes som hensiktsmessige. De foreslåtte lettelsene vil utgjøre en minimal økning av dyrehelserisikoen. De foreslåtte innstramningene vurderes som forholdsmessige med tanke på reduksjonen av dyrehelserisikoen som de vil innebære.

Annet

Noen nye muligheter for risikoreduserende behandlinger av ulike produkter fra sonene synes fornuftig og vil gi mulighet for å ta vare på noen produkter som ellers ville blitt destruert.

Øvrige endringer er mindre rettelser og justeringer som synes hensiktsmessige og fornuftige.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2023)0636
Rettsaktnr.: 2023/751
Basis rettsaktnr.: 2020/687
Celexnr.: 32023R0751

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2023
Frist returnering standardskjema: 02.06.2023
Dato returnert standardskjema: 13.12.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 299/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 11.12.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 13.12.2023

Lenker