Endring av forskrift om prøvetaking og analyse av visse forurensende stoffer i næringsmidler

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2418 av 9. desember 2022 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåene av sporstoffer og bearbeiding av forurensninger i næringsmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2418 of 9 December 2022 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the methods for analysis for the control of the levels of trace elements and processing contaminants in foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innebærer endring av forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Denne forskriften gjennomfører flere EU-forordninger om prøvetaking og analyse. Forordning (EU) 2022/2418 endrer forordning (EF) nr. 333/2007 som er gjennomført i artikkel 2c.

Med bakgrunn i den nyeste tilgjengelige vitenskapelige informasjonen har EUs referanselaboratorier (EURL) innen forurensninger i fôr og mat, utarbeidet et veiledningsdokument som omfatter estimering av deteksjonsgrensen (LOD) og kvantifiseringsgrensen (LOQ) for analyser av forurensninger i fôr og mat. Siden dette veiledningsdokumentet inneholder den mest oppdaterte kunnskapen, gjøres det nå endringer slik at konklusjonene i veiledningsdokumentet reflekteres i kravene til LOQ for analysemetoder for arsen i forordning (EF) nr. 333/2007. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for mindre endringer i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2022/2418 omhandler hvordan prøvetaking og analyse skal gjennomføres i forbindelse med kontroll og har således først og fremst betydning for Mattilsynet og de laboratorier som Mattilsynet benytter. Gjennomføring av rettsakten i norsk rett antas å ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av større betydning, verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/2418
Basis rettsaktnr.: 2007/333
Celexnr.: 32022R2418

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.01.2023
Frist returnering standardskjema: 27.01.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: