EØS-notatbasen

Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2023/8 av 3. januar 2023 om fornyelse av godkjenningen av preparater av Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, av Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og av Lactococcus lactis NCIMB 301 som tilsetningsmiddel for alle dyrearter, og om oppheving av (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 og (EU) nr. 227/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/8 of 3 January 2023 concerning the renewal of the authorisation of preparations of Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, of Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 and of Lactococcus lactis NCIMB 30117 as feed additives for all animal species and repealing Implementing Regulations (EU) No 868/2011, (EU) No 1111/2011 and (EU) No 227/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat bestående av Lactiplantibacillus plantarum (DSM 21762), Lactiplantibacillus plantarum (NCIMB 30236) og Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr. Søkerne har vist at produktene som er på markedet i dag tilsvarer de godkjente produktene, og det er ingen ny informasjon som gjør at EFSA endrer sine tidligere konklusjoner om at tilsetningsstoffene er trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er ikke nødvending å fornye vurderingen av effekt i forbindelse med en fornyet godkjenning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/8
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2023
Frist returnering standardskjema: 17.02.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2022
Høringsfrist: 17.02.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker