EØS-notatbasen

RoHS2, vedlegg IV, nytt unntak 49, kvikksølv

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2023/1437 av 4. mai 2023 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre under bestemte forhold

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2023/1437 of 4 May 2023 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for mercury in melt pressure transducers for capillary rheometers under certain conditions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.01.2023

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forslaget ble diskutert på ekspertgruppemøte 26.10.2022. Norge deltok på møtet. EU-kommisjonen la frem sitt forslag 12.12.2022 og høringen ble avsluttet 09.01.2023. Forslaget ble vedtatt av EU-kommisjonen 04.05.2023, og er nå vedtatt av Rådet og Europaparlamentet.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU (RoHS) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer (annex II i direktivet) i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III og IV i RoHS omfatter unntak fra reglene om begrensning for disse stoffene.

Kommisjonen har mottatt søknad om et nytt unntak nr. 49 fra RoHS, vedlegg IV, vedrørende bruk av kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre ved temperaturer på over 300°C og med trykk på over 1000 bar. Unntaket gjelder produkter i kategori 9, som omfatter overvåking- og kontrollinstrumenter, inkludert industriovervåking og kontrollinstrumenter.

Siden det ikke finnes gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det heller ikke er sannsynlig at de snart vil bli tilgjengelige, er en fornyelse av unntaket berettiget.

Gjennomføring av direktivet vil medføre et nytt unntak nr. 49 i vedlegg IV.

Unntaket er foreslått å gjelde fram til 31. desember 2025.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og er derfor ikke behandlet i spesialutvalg. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen.

Forslaget har vært på internasjonal høring av Økoinstituttet, som har vurderte søknaden om unntak for kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre på oppdrag fra EU-kommisjonen. EU-kommisjonen hadde også sitt forslag på internasjonal høring 12.12.2022 - 09.01.2023, Electrical equipment – mercury in melt pressure transducers for specific capillary rheometers (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører hadde anledning til å kommentere Økoinstituttet og EU-kommisjonens høringer. Norge la ut forslaget på høring 11.07.2023, med høringsfrist 25.08.2023: Høring av endringer av produktforskriftens bestemmelser om elektriske og elektroniske produkter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2023)2830
Rettsaktnr.: 2023/1437
Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU
Celexnr.: 32023L1437

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.05.2023
Frist returnering standardskjema: 05.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.07.2023
Høringsfrist: 25.08.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker