Gjennomføringsforordning for undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2024

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1484 av 18. juli 2023 som spesifiserer de tekniske elementene i datasettet, fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifiserer organiseringen og innholdet i kvalitetsrapportene for undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2024 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1484 of 18 July 2023 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the use of information and communication technologies domain for reference year 2024 pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.07.2023

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Denne gjennomføringsforordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2024, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700 om europeisk sosialstatistikk fra utvalgsundersøkelser.

Målgruppene for undersøkelsen er enkeltpersoner i alderen 16 til 74 år og private husholdninger med minst ett medlem i alderen 16 til 74. Informasjon om personer under 16 eller over 74 år kan gis på frivillig basis.

Datainnsamlingen skal utføres for et utvalg av private husholdninger eller et utvalg av personer som tilhører private husholdninger. Modulene i undersøkelsen roteres etter to eller flere år for å dekke så mange behov som mulig knyttet til statistikk om bruk av IKT i husholdningene.

Endelige data skal sendes til Eurostat innen 5. oktober 2024. De årlige rapportene om metadata og kvalitet skal sendes til Eurostat innen 5. januar 2025.

Rammeforordningen (EU) 2019/1700 er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI (Statistikk).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har administrative og økonomiske konsekvenser som dekkes innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Forordningen behandles i henhold til hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/1484
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32023R1484

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.07.2023
Frist returnering standardskjema: 14.08.2023
Dato returnert standardskjema: 26.07.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: