EØS-notatbasen

Administrasjon av luftfartsøysoperatører 2023

Kommisjonsforordning (EU) 2023/838 av 23. mars 2023 om endring av forordning (EF) nr. 748/2009 om listen over luftfartøyoperatører som fra og med 1. januar 2006 har utført en luftfartsvirksomhet nevnt i vedlegg I til direktiv 2003/87/EF, med angivelse av forvaltningsmedlemsstat for hver luftfartøyoperatør

COMMISSION REGULATION (EU) 2023/838 of 23 March 2023 amending Regulation (EC) No 748/2009 as regards the update of the list of aircraft operators performing an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble publisert i EUs Official Journal 21. april 2023 og trådte i kraft tre dager senere.  

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. oktober 2023 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 295/2023. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartøysoperatørene i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartøysoperatørene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Vedlegg I til Direktiv 2003/87/EF. Kvoteplikten avhenger av om operatøren utfører flyvninger som faller innenfor Vedlegg I. Operatører som står på listen kan falle utenfor kvoteplikten, og operatører som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar.

Norge er ansvarlig for å administrere 56 operatører. Norse Atlantic Airways er kommet til som ny operatør sammenlignet med administrasjonslisten for 2022.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). Dette direktivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Rettsakten er - i likhet med tidligere versjoner av administrasjonslisten - gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i klimakvoteforskriften § 1-5 annet ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrasjonskostnadene blir høyere for land som har ansvar for mange operatører. Norge har ansvar for få operatører sammenlignet med de fleste andre land. Antallet kvoter hvert land får anledning til å selge er uavhengig av hvor mange operatører landet administrerer. Salgskvotene fordeles ut fra 2010-utslippene, nærmere bestemt ut fra hvor stor andel av de kvotepliktige operatørenes 2010-utslipp som tilskrives hvert enkelt land.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært forelagt Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert fordi rettsakten ikke har spesielle konsekvenser for Norge. Forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett er ikke sendt på offentlig høring i Norge da høring anses som "åpenbart unødvendig" i utredningsinstruksens forstand.

Vurdering

Rettsakten er en oppdatering av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2023/838
Basis rettsaktnr.: 748/2009
Celexnr.: 32023R0838

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2023
Frist returnering standardskjema: 31.05.2023
Dato returnert standardskjema: 31.05.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.10.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 295/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.10.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 20.11.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.11.2023

Lenker