Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1169 av 15. juni 2023 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase, endo-1,4-beta-glucanase og xyloglucan-specific endo-beta-1,4-glucanase produsert ved hjelp av Trichoderma citrinoviride DSM 33578 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, fjørfearter ment for egglegging og for avl, og prydfugler (innehaver av godkjenningen: Huvepharma EOOD)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1169 of 15 June 2023 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase, endo-1,4-beta-glucanase and xyloglucan-specific endo-beta-1,4-glucanase produced by Trichoderma citrinoviride DSM 33578 as a feed additive for poultry for fattening, poultry reared for laying and reared for breeding, and ornamental birds (holder of authorisation: Huvepharma EOOD)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.07.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av endo‐1,4‐beta xylanase, endo‐1,4‐beta‐glucanase og xyloglucan‐specific‐endo‐beta‐1,4‐glucanase produsert ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Trichoderma citrinoviride (DSM 33578) som avlteknisk tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) i fôr til alle fjørfe til slakt, fjørfe som oppdrettes til egglegging og avl, og prydfugler. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt for de fleste omsøkte dyrekategoriene, men EFSA kunne ikke konkludere når det gjelder effekt for verpehøns og avvent smågris. Preparatet godkjennes derfor ikke for verpehøns og smågris.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1169
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1169

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2023
Frist returnering standardskjema: 28.07.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker