Særlige regler om legemidler til mennesker for markedsføring i Nord-Irland og om endring av direktiv 2001/83/EF

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/1182 av 14. juni 2023 om særlige regler om legemidler til mennesker som er ment å markedsføres i Nord-Irland og om endring av direktiv 2001/83/EF

Regulation (EU) 2023/1182 of the european parliament and of the council of 14 June 2023 on specific rules relating to medicinal products for human use intended to be placed on the market in Northern Ireland and amending Directive 2001/83/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.06.2023

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Sammendrag av innhold

Storbritannia trådte ut av EU 1. februar 2020. I henhold til artikkel 126 og 127 i avtalen om Storbritannia og Nord-Irlands uttreden fra EU ("udtredelsesavtalen") får EØS-retten anvendelse på og i Storbritannia i en overgangsperiode som utløp 31. desember 2020 ("overgangsperioden"). I henhold til protokollen om Irland/Nord-Irland ("protokollen"), som utgjør en integrert del av uttredelsesavtalen, skal de EU-rettslige bestemmelsene som er oppført i bilag 2 til protokollen få anvendelse på og i Storbritannia når det gjelder Nord-Irland. Listen omfatter direktiv direktiv 2001/83/EF (legemiddeldirektivet) og Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 726/2004 (forordning om godkjenning og overvåking av legemidler), og legemidler som markedsføres i Nord-Irland skal derfor overholde disse EU-rettslige bestemmelsene.

For å ta hensyn til den spesifikke situasjonen i Nord-Irland, er det i forordning (EU) 2023/1182  vedtatt spesielle regler knyttet til markedsføring av legemidler til mennesker i Nord-Irland. Bestemmelsene i de EU-rettslige reglene som er oppført i vedlegg 2 til protokollen, gjelder for legemidler til mennesker som er som er ment å markedsføres i Nord-Irland, med mindre det er fastsatt spesifikke regler i denne forordningen. Ved motstrid mellom de spesifikke reglene i denne forordingen og de EU-rettslige bestemmelsene som er oppført i vedlegg 2 til protokollen, har reglene i denne forordningen forrang. 

Import fra Storbritannia til Nord-Irland skal kunne foretas av legemiddelgrossister, slik at det vanlige kravet om import ved legemiddeltilvirker lempes. Legemidlene skal heller ikke ha den spesielle sikkerhetsanordningen som gjelder for resten av EØS-området, og som skal forhindre at falske legemidler omsettes i den legale omsetningskjeden for legemidler. Legemidler godkjent i sentral prosedyre, skal ikke plasseres på markedet i Nord-Irland. I stedet kan Storbritannia godkjenne markedsføring av slike legemidler i Nord-Irland, forutsatt at visse betingelser er oppfylt. Tillatelsen må være gitt i samsvar med lovgivningen i Storbritannia, legemidlene må markedsføres i Nord-Irland i henhold til vilkårene i tillatelsen og være merket med «UK only». Legemidlene kan ikke markedsføres utenfor UK, og Storbritannia skal overvåke markedsføringen av legemidler i Nord-Irland.

Det er også innført sikkerhetstiltak for Unionen for å sikre at anvendelsen av de spesifikke reglene ikke øker risikoen for folkehelsen i det indre marked. Dette omfatter kontinuerlig overvåking fra kompetende myndigheter i Storbritannia av markedsføring i Nord-Irland av legemidler til mennesker som er  underlagt reglene fastsatt i denne forordningen, og et totalt forbud mot flytting til eller markedsføring i en medlemsstat av legemidler som er underlagt de spesifikke reglene fastsatt i denne forordning.

Fullmakt til å vedta rettsakter er delegert til Kommisjonen når det gjelder å suspendere anvendelsen av noen eller alle de spesifikke reglene fastsatt i forordningen dersom Storbritannia ikke iverksetter passende tiltak for å takle alvorlige eller gjentatte brudd på reglene. Der de spesifikke reglene for markedsføring av legemidler til mennesker i Nord-Irland er suspendert, gjelder de relevante EU-rettslige bestemmelsene oppført i vedlegg 2 til protokollen.

For å sikre en effektiv og rask reaksjon på enhver økt risiko for folkehelsen, gir forordningen Kommisjonen mulighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med en hasteprosedyre.

Det er fastsatt en overgangsperiode for anvendelse av reglene fastsatt i forordningen for legemidler til mennesker som allerede er på markedet i Nord-Irland.

Direktiv 2001/83/EF er endret i tråd med denne forodningen. 

Forordningen gjelder fra 1. januar 2025, forutsatt at Storbritannia har gitt skriftlig garanti som nevnt i artikkel 8, og at Kommmisjonen før denne datoen har publisert kunngjøringen nevnt i artikkel 14 femte ledd.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i legemiddelforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å innebære økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1182
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1182

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.06.2023
Frist returnering standardskjema: 16.10.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker