Ny mat - endring i bruksvilkår for biomasse fra soppen Yarrowia lipolytica

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/938 av 10. mai 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/938 of 10 May 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the conditions of use of the novel food Yarrowia lipolytica yeast biomass

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i bruksvilkår for ny mat-ingrediensen biomasse fra soppen Yarrowia lipolytica, som tidligere er godkjent og oppført i unionslista. Forordningen godkjenner bruk av ny mat-ingrediensen i kosterstatninger for vektkontroll for den voksne befolkningen og endrer næringsmidlets betegnelse. «Varmebehandlet» fjernes fra betegnelsen, slik at den nå er «Biomasse av gjærsoppen Yarrowia lipolytica».

EFSA har i en risikovurdering vedtatt 1. juli 2022 konkludert med at ny mat-ingrediensen er helsemessig trygg ved foreslåtte bruksvilkår.  

Ved rettsakten inkluderes de nye bruksvilkårene i oppføringen for biomasse fra soppen Yarrowia lipolytica i unionslista over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), og betegnelsen endres som beskrevet over. Det innføres krav om at kosterstatninger for vektkontroll skal merkes med at de bare skal brukes av personer over 18 år og ikke bør brukes hvis man inntar kosttilskudd med biomasse fra soppen Yarrowia lipolytica samme dag.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/938
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32023R0938

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.05.2023
Frist returnering standardskjema: 23.06.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.09.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 17.10.2023

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker