Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/947 av 11. mai 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2023/594 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/947 of 11 May 2023 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2023/594 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.05.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU. 

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom som rammer både ville og tamme griser. Sykdommen kan ha store konsekvenser for svinepopulasjonen og lønnsomheten av svineoppdrett ved at den får konsekvenser for forflytting av levende svin og produkter derav, både internt i EØS og ved eksport til tredjeland. Utbrudd av sykdommen medfører risiko for smittespredning både mellom anlegg av holdte svin og mellom villsvin.

Utbredelsen i flere EØS-land og tredjeland utgjør en konstant risiko for smittespredning til hittil ikke affiserte EØS-land. For å begrense videre smittespredning har EU fastsatt forordning (EU) 2023/594 om særskilte kontrolltiltak mot ASF. Denne forordningen gjelder i tillegg til generelle bestemmelser i dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 og bekjempelsesforordningen (EU) 2020/687.

I forordning (EU) 2023/594 er det i vedlegg I listet opp hvilke EØS-land som er berørt av utbrudd med ASF og ulike bekjempelsessoner i disse landene. Dette vedlegget endres fortløpende når den epidemiologiske situasjonen forandrer seg.
 
Rettsakten endrer vedlegg I av forordning (EU) 2021/594 for å oppdatere listen over land og soner tilpasset den epidemiologisk situasjon for ASF i Tsjekkia og Italia.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i forordning (EU) 2021/594 retter seg i all hovedsak mot EØS-land med utbrudd av ASF. Enkelte forebyggende krav relatert til forbud mot forflytning av villsvin og informasjonskampanjer om ASF til publikum retter seg mot alle EØS-land. Forordningen er gjennomført i forskrift om midlertidige bekjempelses- og nødtiltak for å hindre spredning av nærmere angitte dyresykdommer i og til EØS (dyresykdomsnødtiltaksforskriften). Gjennomføringen er gjort på en slik måte at den tar høyde for framtidige endringer av forordningen. Denne rettsakten medfører derfor ikke behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2023/947
Celexnr.: 32023R0947

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.05.2023
Dato for faktisk gjennomføring: 16.05.2023
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker