Endring av teknisk standard om rapportering til tilsynsmyndighetene under CRR/CRR2 2021/451

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1994 av 21. november 2022 om endring av de gjennomføringsmessige tekniske standarder fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/451 hva gjelder kapital, sikkerhetsstilte eiendeler, likviditet og rapportering med det formål å identifisere globalt systemviktige institusjoner

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1994 of 21 November 2022 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/451 as regards own funds, asset encumbrance, liquidity and reporting for the purposes of identifying global systemically important institutions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.03.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

EBA har gjennomført åpne offentlige høringer vedrørende endringene og de er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er gjennomført i norsk forskrift. 

Sammendrag av innhold

Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsrapportering (2021/451). Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til regelverket om kapitalkrav for banker og andre kredittinstitusjoner (CRR/CRR2). Endringene innebærer økte proporsjonalitetshensyn i likviditetsrapporteringen (ALM) og endringer i tilleggsrapportering med det formål å identifisere globalt systemviktige institusjoner.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er tatt inn i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/1994
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32022R1994

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2023
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 18.01.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2023
Nummer for EØS-komitebeslutning: 321/2023
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker