Fo. 2023/163 plantevernmiddelrester (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2023/163 av 18. januar 2023 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for DDT og oksatiapiprolin i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2023/163 of 18 January 2023 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for DDT and oxathiapiprolin in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og under vurdering i EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer grenseverdier (MRL) for DDT og oksatiapiprolin. Oksatiapiprolin er godkjent som aktivt stoff (plantevernmiddel) i EU/EØS og stoffet er også godkjent brukt i Norge. DDT er ikke godkjent brukt som plantevernmiddel i EU/EØS, men det er fortsatt rester som kommer fra tidligere bruk av stoffet.

Det fastsettes en høyere grenseverdi for oksatiapiprolin på i blåbær på bakgrunn av en søknad om importtoleranse MRL på bakgrunn av godkjent bruk i USA som gir rester av stoffet over EU MRL. EFSA har vurdert at grenseverdien er akseptabel med hensyn til å ivareta mattryggheten for europeiske forbrukere.

Det er lenge siden DDT mistet godkjenningen i EU/EØS, men det er fastsatt midlertidige grenseverdier for stoffet i noen produkter fordi det fortsatt forekommer rester av stoffet.   

DDT er en persistent organisk miljøgift (POP) og selv om det er lenge siden stoffet mistet godkjenningen som aktivt stoff i EU kan det fortsatt påvises i veldig lave nivåer i visse vegetabilske og animalske produkter fordi stoffet er så persistent i miljøet og det er fastsatt midlertidige grenseverdier DDT selv om stoffet ikke lenger er tillat brukt i EU.

EFSA overvåkingsdata fra EU/EØS landene analysert i perioden 2016 til 2020 viser at det forekommer rester av DDT i produkter fra ville bjørner på høyere nivåer enn nåværende grenseverdier for andre oppdrettede landdyr, men på samme nivå som nåværende MRL for svin der MRL også gjelder for oppdrettede bjørner. Basert på nyere overvåkingsresultater ble det bestemt at MRL for DDT i ville bjørner også skal gjenspeile MRL for DDT i svin.

Nye grenseverdier gjelder allerede i EU og vil gjelde umiddelbart i Norge når de tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.

• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN

EFSA har vurdert at de nye grenseverdiene ikke medfører noen helserisiko for forbruker og at andre krav til dokumentasjon er oppfylt for å kunne fastsette disse grenseverdiene. De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR).

Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/163
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32023R0163

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2023
Frist returnering standardskjema: 10.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.03.2023
Høringsfrist: 21.04.2023
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker