EØS-notatbasen

Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/585 av 15. mars 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2022/1452 om godkjenning av 3-etylcyklopentan-1,2-dion, 4-hydroksy-2,5-dimetylfuran-3(2H)-on, 4,5-dihydro-2-metylfuran-3(2H)-on, eugenol, 1-metoksy- 4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, a-pentylkanelaldehyd, a-heksylkanelaldehyd og 2-acetylpyridin som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearte

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/585 of 15 March 2023 correcting Implementing Regulation (EU) 2022/1452 concerning the authorisation of 3-ethylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4,5-dihydro-2-methylfuran-3(2H)-one, eugenol, 1-methoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzene, α-pentylcinnamaldehyde, α-hexylcinnamaldehyde and 2-acetylpyridine as feed additives for certain animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder korrigering av forordning (EU) 2022/1452 som godkjenner en rekke aromastoffer. Produksjonsmetodene for to av aromastoffene, eugenol og 1-metoxy-4-(prop-1(trans)-enyl)benzen, er beskrevet feil. Dette rettes derfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/0585
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0585

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2023
Frist returnering standardskjema: 28.04.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.02.2023
Høringsfrist: 05.04.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker