Grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/454 av 2. mars 2023 om endring av forordning (EU) No 37/2010 for å klassifisere stoffet toltrazuril med hensyn til øvre grenseverdi for restmengder i næringsmidler av animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/454 of 2 March 2023 amending Regulation (EU) No 37/2010 as regards the classification of the substance toltrazuril with respect to its maximum residue limit in foodstuffs of animal origin

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2023/454 gjelder klassifisering av stoffet toltrazuril. Dette er et stoff som brukes i behandling mot koksidiose (sykdom forårsaket av en type protozoer). Forordning (EU) 2023/454 vil endre tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 som omhandler restkonsentrasjoner av veterinære legemidler i matvarer. Tabell 1 i forordning (EU) nr. 37/2010 viser en liste over tillatte farmakologisk virksomme stoffer og deres klassifisering med hensyn til øvre grenseverdier (MRL) i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Tabell 2 i samme forordning (37/2010) viser hvilke farmakologisk aktive stoffer som er forbudte å bruke i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Toltrazuril er allerede oppført i tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 over tillatte stoffer til alle pattedyr bestemt til matproduksjon. Nederland ba i 2021 om en utvidelse av bestemmelsene for toltrazuril i fjørfe til også å omfatte hønseegg. European Medicines Agency (EMA) har vurdert saken og har konkludert med at ekstrapolering av MRL for toltrazuril fra hønseegg til egg fra andre fjørfearter var egnet og fastsatte en MRL for toltrazuril i hønseegg. EU-kommisjonen fastsetter den anbefalte MRL på 140 µg/kg for toltrazuril i hønseegg, og tabell 1 i vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 oppdateres på bakgrunn av dette.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjeldende regelverk er forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr som gjennomfører forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010 med endringer. Forordning (EU) nr. 2023/454 skal høres og gjennomføres som en endring i forskriften. Rettsakten fører til at bruksområdet for stoffet toltrazuril utvides.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/454
Basis rettsaktnr.: 37/2010
Celexnr.: 32023R0454

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.03.2023
Frist returnering standardskjema: 17.04.2023
Dato returnert standardskjema: 24.03.2023
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.04.2023
Høringsfrist: 15.05.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker