Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om eksotiske underliggende instrumenter og restrisikoer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2328 av 16. august 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for presisering av eksotiske underliggende instrumenter som innebærer restrisikoer med henblikk på beregning av kapitalgrunnlagskravet i relasjon til restrisikoer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2328 of 16 August 2022 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying exotic underlyings and the instruments bearing residual risks for the purposes of the calculation of own funds requirements for residual risks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.03.2023

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er gir utfyllende regler til kapitalkravsforordningen (CRR) artikkel 325u nr. 2 om kapitalkrav for restrisiko ved beregning av kapitalkrav for markedsrisiko. Kommisjonsforordningen definerer eksotiske underliggende instrument og angir hvilke instrumenter som skal anses å være eksponert ovenfor restrisiko.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett ved henvisning. Dette gjøres normalt i CRR/CRD IV-forskriften § 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen betydelige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

Bestemmelsene er EØS-relevante og akseptable.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon:
Type rettsakt:
KOM-nr.: KOM(2022)5647
Rettsaktnr.: (EU) 2022/2328
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32022R2328

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.10.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker