Plantevernmidler - rapporterende medlemsland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/543 av 9. mars 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av medlemsstater som i forbindelse med framgangsmåten for fornyelse skal vurdere aktive stoffer med godkjenning som utløper mellom 31. januar 2029 og 1. oktober 2035

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/543 of 9 March 2023 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 as regards the allocation to Member States, for the purposes of the renewal procedure, of the evaluation of active substances whose approval expires between 31 January 2029 and 1 October 2035

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 686/2012 fordeler ansvar mellom medlemsstater for evalueringen av aktive stoffer hvor det er søkt om en fornyet godkjenning av stoffene. Denne endringsforordningen til 686/2012 gjelder tildeling av ansvar for revurdering av aktive stoffer der godkjenningen utløper mellom 31.01.2029 og 01.10.2035. Tildelingen skal sikre balanse i fordeling av ansvar og arbeid mellom alle medlemslandene. Norge har blitt tildelt ansvar som rapporterende medlemsland (RMS) for Thiabendazole.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med den kapasiteten den ansvarlige enheten for godkjenning av plantevernmidler i Mattilsynet har per i dag, forventes det at de oppgitte frister for vurderingene som Norge er ansvarlig for, og også de ordinære ressurser, holder. Dette kan imidlertid være avhengig av søknadsmengde på preparater i det aktuelle tidsrommet, noe som er vanskelig å forutsi på nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departement og Mattilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals -Plant Protection Products - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Søknad om regodkjenning av Thiabendazole forventes å mottas hos Mattilsynet i januar 2026, og arbeidet forventes å pågå i 2026/2027. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/543
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32023R0543

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2023
Frist returnering standardskjema: 16.06.2023
Dato returnert standardskjema: 09.10.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 19/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.02.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.02.2024

Lenker