avfall - retting språkversjon

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2023/2581 av 12. september 2023 om retting av visse språkversjoner av vedtak 2000/532/EF

Commission Delegated Decision (EU) 2023/2581 of 12 September 2023 correcting certian language versions of Decision 2000/532/EC

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2023

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Det er avklart med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) at denne typen rettsakter, dvs. korrigeringer av språkversjoner, ikke trenger å gjennomføres i nasjonalt regelverk.

Sammendrag av innhold

Rettsakten korrigerer den danske og den greske versjonen av beslutning 2000/532/EF som etablerer avfallsliste i henhold til direktiv 2008/98/EF.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten har ikke rettslige konsekvenser for Norge. Rettsakten vil ikke bli gjennomført i norsk rett da rettingen kun omfatter den danske og den greske språkversjonen av rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ingen økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2000/532/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023D2581

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.09.2023
Frist returnering standardskjema: 27.10.2023
Dato returnert standardskjema: 27.10.2023
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.06.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 142/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker