Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1682 av 29. juni 2023 om fornyet godkjenning av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Taminco BV) og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1682 of 29 June 2023 concerning the renewal of the authorisation of dimethylglycine sodium salt as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation: Taminco BV) and repealing Implementing Regulation (EU) No 371/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.09.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av dimethylglycinenatriumsalt som avlteknisk tilsetningsstoff (forbedrer dyrets ytelse) for slaktekylling. Tilsetningsstoffet som er på markedet i dag, samsvarer Side 6 av 8 med tilsetningsstoffet i godkjenningen. Det er ingen ny informasjon som tilsier at det er nødvendig for EFSA å gjøre nye vurderinger av trygghet eller effekt. Det er gitt største og minsteinnhold på 1000mg tilsetningsstoff/kg fôr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/1682
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R1682

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.09.2023
Frist returnering standardskjema: 20.10.2023
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2024
Nummer for EØS-komitebeslutning: 50/2024
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2023
Høringsfrist: 16.08.2023
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.04.2024
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.04.2024

Lenker