Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1187 av 24. april 2024 om fornyelse av godkjenningen av et preparat av Enterococcus lactis DSM 7134 og Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 som et tilsetningsstoff i fôr til kalver for oppdrett (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co.KG) og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1101/2013

ommission Implementing Regulation (EU) 2024/1187 of 24 April 2024 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Enterococcus lactis DSM 7134 and Lacticaseibacillus rhamnosus DSM 7133 as a feed additive for calves for rearing (holder of authorisation: Lactosan GmbH & Co.KG) and repealing Implementing Regulation (EU) No 1101/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.04.2024

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av Enterococcus lactis (DSM 7134) og Lacticaseibacillus rhamnosus (DSM 7133) som avltekniske tilsetningsstoff (fordøyelsesforbedrende middel) i fôr til kalver til avl. Den fornyede godkjenningen fører til oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 1101/2013. Det er ingen ny informasjon som gjør at The European Food Safety Authority (EFSA) vurderer dette preparatet annerledes fra tidligere. EFSA konkluderer at de fordøyelsesforbedrende midlene fortsatt er trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Ved fornyet godkjenning er det ikke nødvendig å vurdere effekt på nytt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Mattilsynet og ansvarlig(e) departement(er). Siden rettsakten følger EFTAs hurtigprosedyre har den ikke vært behandlet i Spesialutvalget for matområdet. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2024/1187
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32024R1187

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.04.2024
Frist returnering standardskjema: 07.06.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.04.2024
Høringsfrist: 20.05.2024
Frist for gjennomføring:

Lenker