Endring av Forskrift om offentlig kontroll – referansesentre for dyrevelferd

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2024/266 av 17. januar 2024 om utpeking av et EU-referansesenter for akvatiske dyrs velferd i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

Commission Implementing Decision 2024/266 of 17 January 2024 designating a European Union reference centre for the welfare of aquatic animals in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2024) 209)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2024

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for gjennomføring av offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet, herunder regler for utvelging og utpeking av EU-referansesentere for dyrevelferd. Det har tidligere blitt utpekt referansesentere med fokus på griser ((EU) 2018/329), fjørfe og andre mindre husdyrarter ((EU) 2019/1685) og drøvtyggere og dyr av hestefamilien ((EU) 2021/755).

Kommisjonen har via en offentlig utlysning gjennomført en utvelgelse og utpeking av et EU-referansesenter for akvatiske dyrs velferd. Gjennom kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/266 utpekes følgende konsortium:

Konsortium under ledelse av Universitetet på Kreta (Gallos University Campus, 741 00 Rethymno, Hellas), og som også består av Senter for biologi ved det Tsjekkiske akademi for vitenskap, institutt for parasitologi (Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, Tsjekkia) og Universitat Autònoma de Barcelona (Edifici A — Campus UAB, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Spania).

Utpekingen skal gjennomgås hvert syvende år.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i Forskrift om offentlig kontroll – referansesentre for dyrevelferd og vil kreve endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Konsekvensen av utpekingen forventes å være positiv, via en forbedring av akvatiske dyrs velferd.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2024)209
Rettsaktnr.: (EU) 2024/266
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625
Celexnr.: 32024D0266

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2024
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker