Biocid – Forlengelse av utløpsdato for hydrogencyanid PT 8, 14 og 18

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/1278 av 8. mai 2024 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av hydrogencyanid til bruk i biocidprodukter av typene 8, 14 og 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2024/1278 of 8 May 2024 postponing the expiry date of the approval of hydrogen cyanide for use in biocidal products of product-types 8, 14 and 18 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2024

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. mai 2024 og ble publisert i OJ 13. mai 2024. 

Sammendrag av innhold

Det biocidaktive stoffet hydrogencyanid er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 8, 14 og 18. Produkttype 8 omfatter produkter som benyttes som treimpregneringsmidler, produkttype 14 omfatter produkter som benyttes som muse- og rottegift, og produkttype 18 omfatter produkter som benyttes som insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Godkjenningen utløper 30. september 2024 for produkttypene 8, 14 og 18, og i samsvar med bestemmelser i biocidforordningen er det søkt om fornyelse av godkjenningen av hydrogencyanid.

Rapportørlandet Tsjekkia har informert Kommisjonen om at de må utføre en omfattende vurdering som ikke vil kunne bli ferdig innen den opprinnelige fristen. Beslutning (EU) 2024/1278 forlenger utløpsdatoen for godkjenningen av hydrogencyanid til bruk som aktivt stoff i produkttypene 8, 14 og 18 til 31. mars 2027. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2024/1278
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32024D1278

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.05.2024
Høringsfrist: 11.07.2024
Frist for gjennomføring:

Lenker