Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/763 av 29. februar 2024 om fornyet godkjenning av preparater av Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 og Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 som et tilsetningsstoff i fôr for alle dyrearter og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 308/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2024/763 of 29 February 2024 concerning the renewal of the authorisation of preparations of Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30083 and Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30084 as feed additives for all animal species and repealing Implementing Regulation (EU) No 308/2013

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.03.2024

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat fra Lactiplantibacillus plantarum (NCIMB 30083) som ensileringsmiddel i fôr til alle dyr. Produktet på markedet tilsvarer tilsetningsstoffet godkjent i forordning (EU) 308/2013. Det er ingen ny informasjon som gjør at European Food Safety Authority (EFSA) vurderer dette preparatet annerledes fra tidligere, og konkluderer at preparatet fortsatt er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Ved fornyet godkjenning er det ikke nødvendig å vurdere effekt på nytt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2024/763
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32024R0763

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.03.2024
Frist returnering standardskjema: 12.04.2024
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2024
Høringsfrist: 18.03.2024
Frist for gjennomføring:

Lenker