Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1379 av 16. august 2016 om avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler andre enn de som henviser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/1379 of 16 August 2016 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakt inneholder avslag på godkjenning av to helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i forordningen (EF) nr.
1924/2006 (påstandsforordningen). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjon skal være unntatt
offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de to påstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom helsepåstandene og virkestoffene.
Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke. Begge søknadene har fått en
negativ vurdering av EFSA. Dette gjelder følgende virkestoffer og påstander:

Virkestoff og EFSA-nummer Påstand (fritt oversatt)
Lactobacillus plantarum TENSIA® (Q-2014-00097) Regelmessig inntak i minst 8 uker av 50 g/dag av laktobacillus plantarum TENSIA i osten Südamejuust fra Harmony bidrar til å opprettholde det kardiovaskulære systemet/hjerte helse gjennom en reduksjon i blodtrykket.
Karbohydratløsninger (Q-2014-00058) Karbohydratløsninger bidrar til opprettholdelse av utholdenheten ved langvarig utholdenhetstrening

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet,  Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Ingen medlemsstater hadde kommentarer til de avviste helsepåstandene i arbeidsgruppen 8. juni 2015 eller SCoPAFF 12. april 2016. Det er ikke knyttet horisontale utfordringer til rettsakten.
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1379
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R1379

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 232/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.06.2015
Høringsfrist: 31.08.2015
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker