Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1412 av 24. august 2016 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert risiko for sykdom

Commission Regulation (EU) 2016/1412 of 24 August 2016 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to the reduction of disease risk

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på en helsepåstand som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 14(1)(a) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 14(1)(a) omhandler påstander som er knyttet til redusert risiko for sykdom. EFSA har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden og funnet at det ikke er en sammenheng mellom helsepåstandens ordlyd og virkestoff. Helsepåstanden oppfyller dermed ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke.

Det gjelder følgende virkestoff og påstand;

 "Symbiosal® - reduserer blodtrykket ved å være en erstatter for bordsalt (fritt oversatt). (EFSA-Q-2014-00404)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene må forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som ikke er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det har ikke vært knyttet kommentarer til utkast til rettsakt på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 9. november 2015.

Det er ingen horisontale utfordringer knyttet til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1412
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R1412

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2016
Frist returnering standardskjema: 14.09.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 21/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2016
Høringsfrist: 17.04.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.02.2017

Lenker