Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1411 av 24. august om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/1411 of 24 August 2016 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rttsakt gjelder avslag på sju helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentlighet grunnet eiendomsrettigheter.

De avviste stoffene i påstandene omhandler;

- Koffein og fysisk utholdenhet (EFSA-Q-2013-00399),

- Clarinol® og Tonali® og reduksjon i kroppsfett (EFSA-Q-2014-00580),

- SYNBIO® og naturlig regulering av tarmen (EFSA-Q-2014-00567),

- FRUIT UP® og reduksjon av postprandial blodsukker (EFSA-Q-2014-00405),

- En kombinasjon av granateple ekstrakt og jordskokk og økning i antall spermier (EFSA-Q-2014-00566),

- Bifidoacterium bifidum CNCM I-3426 og økning i sunne dager og opprettholdelse av et normalt mmunsystem hos voksne (EFSA-Q-2014-00673),

- C21, N-methylpyridium og trigonelline og vedlikehold av DNA integritet i kroppscellene (EFSA-Q-2014-00624).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene må forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:

EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som ikke er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Påstandene ble diskutert på arbeidsgruppemøte 9. november 2015. Ingen MS hadde kommentarer til rettsakten. Det er ingen horisontale utfordringer. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1411
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R1411

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2016
Frist returnering standardskjema: 14.09.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 21/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.02.2016
Høringsfrist: 17.04.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.02.2017

Lenker