Avslag på søknad om helsepåstand

Kommisjonsforodning (EU) 2016/1390 av 17. august 2016 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som henviser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) of 17 August 2016 refusing to authorise a health claim made on foods and referring to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold
Rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på å godkjenne en helsepåstand i henhold til artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (EF) nr. 1924/2006. Det vil si at påstanden retter seg mot barns utvikling og helse. EFSA (EFSA-Q-2014-00462) har vurdert det vitenskapelige grunnlaget for søknaden og funnet at det er ikke er en sammenheng mellom påstandens ordlyd og virkestoffet. Europakkommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknader skal avgjøres. Helsepåstanden i denne rettsakten oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og godkjennes derfor ikke. Den avviste påstanden omhandler stoffet "Equazen eye q®" (som er en kombinasjon av fettsyrene EPA, DHA og GLA i forholdet 9:3:1) og forbedring av leseegenskapene blant barn.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til den avslåtte helsepåstanden.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet,  Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten var til diskusjon i arbeidsgruppen for ernærings- og helsepåstander 18. februar 2016. Ingen medlemsstater hadde synspunkter til den avviste påstanden. Det er ingen horisontale utfordringer. 

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1390
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R1390

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.08.2016
Frist returnering standardskjema: 07.09.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 233/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.04.2016
Høringsfrist: 23.05.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker