Endringer i felleskapslisten over helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1413 av 24. august 2016 om endring av forordning (EU) nr. 432/2012 om godkjenning av helsepåstander andre enn de som henviser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2016/1413 of 24 August 2016 amending Regulation (EU) No 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakt gjelder en teknisk overflytting av bruksbetingelser for to godkjente helsepåstander om måltidserstattere. De to helsepåstandene er oppført i vedlegget til forordning (EU) nr. 432/2012 og bruksbetingelsene for påstandene var tidligere i direktiv 98/6/EF. Det er disse bruksbetingelsene som skal overføres. Direktiv 98/6/EF ble opphevet 20. juli 2016 på grunn av revisjonsarbeidet som foregår på området for særlig ernæring (jf. forordning (EU) nr. 609/2013, som gir føringer for revisjonsarbeidet for særlig ernæring).

Det foreligger nå en forordning om den tekniske overføringen av bruksbetingelsene for de to godkjente helsepåstandene om måltidserstattere i forordning (EU) nr. 432/2012. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har på bakgrunn av en forespørsel fra Europakommisjonen gjort vurderinger for bruksbetingelsenes og sammensettingskriterier for de helsepåstandene om måltidserstattere (EFSA-Q-2015-00579).

Basert på EFSAs vurdering er det i bruksbetingelsene for de to helsepåstandene innført et lavere maksimums-nivå for energi fra 400 kcal til 250 kcal. Når det gjelder referanseverdier for næringsstoffer gir matinformasjonsforordningen (EU) nr. 1169/2011 føringer for dette i vedlegg XIII. Det er ikke fastsatt krav om tilsetning av fluor, krom, klorid og molybden. Europakommisjonen har konkludert med at det ikke er behov for at måltidserstatterne skal inneholde minst 30 % av referanseverdiene for flor, krom, klorid og molybden per måltid.

Natrium er ikke oppført i vedlegg XIII til matinformasjonsforordningen om referanseverdier for næringsstoffer, men det er i bruksbetingelsene til påstandene et krav om at natrium skal tilføre minst 30 % av 575 mg i produktet jf. direktiv 98/6/EF. Det vil si at kravet om at måltidserstattere skal inneholde minst 172,5 mg natrium videreføres.

For kalium er mengden som oppgis i vedlegg XIII til matinformasjonsforordningen høyere enn det som er fastsatt i bruksbetingelsene i direktiv 98/6/EF. Her er kravet at kaliummengden i måltidserstattere skal være minst 500 mg. Dette kravet i bruksbetingelsene for påstandene om måltidserstattere videreføres. Det gis en overgangstid for bedriftene til å tilpasse produktene til de nye kravene på 3 år etter at forordningen trer i kraft (det vil si at overgangstiden er ferdig 14. september 2019).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:

Virksomhetene vil måtte forholde seg til endringene. Det gis en overgangstid på 3 år for virksomhetene til å følge opp de nye kravene.

Forbrukerne:

EFSAs nye vurderinger gir forbrukerne sikkerhet for at måltidserstattere er trygge når det gjelder sammensetning.

Mattilsynet:

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I møtet i SCoPAFF 12. april 2016 ble det fra en medlemsstat uttalt at informasjonen "måltidserstattere for vektreduksjon" kun skal bruke på produkter som bruker en av de to godkjente helsepåstandene om måltidserstattere.

I Norge er det en nasjonal godkjenningsordning for tilsetning av vitaminer og mineraler til vanlig mat (jf. § 4 i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler). Fra den 20. juli 2016 kom måltidserstattere inn under godkjenningsordningen for vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer. Det vil si at tilsetningen av vitaminer, mineraler og/eller aminosyrer må være godkjent av Mattilsynet, før markedsføring og eventuell bruk av de to godkjente helsepåstandene om måltidserstattere. Bruksbetingelsene for helsepåstandene om måltidserstattere setter krav til at visse mengder av vitaminer og mineraler må være tilsatt i produktene.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1413
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32016R1413

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.08.2016
Frist returnering standardskjema: 14.09.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 21/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.04.2016
Høringsfrist: 23.05.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 28.02.2017

Lenker