Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/898 av 8. juni 2016 om godkjenningen av et preparat av Bacillus licheniformis (ATCC 53757) og dens protease (EC 3.4.21.19) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og til liv og prydfugler (innehaver av godkjenningen Novus Europe S.A. / N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/898 of 8 June 2016 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis (ATCC 53757) and its protease (EC 3.4.21.19) as a feed additvie for chickens for fattening, chickens reared for laying and minor avian species for fattening and reared for laying and ornamental birds (holder of the authorisation Novus Europe S.A. / N.V.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.05.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Det er søkt om godkjenning av et nytt fôrtilsetningsstoff som består av enzymet protease og sporer fra den mikroorganismen det er framstilt fra. Både enzymet og mikroorganismen er angitt som separate bestanddeler av preparatet. Bacillus licheniformis-stammener ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer med tilføyelse (bedrer dyras trivsel). Preparatet er utprøvd til slaktekylling og er ekstrapolert til de andre produksjonene/artene. Det er satt grense for minste tillatte innhold både for proteasen og mikroorganismen, og videre gitt anbefaling for minste innhold av preparatet for at det skal ha ønsket effekt. Da vil det føre til bedre fôrutnyttelse. European Food Safety Authority, EFSA, har risikovurdert preparatet og bekrefter at det trygt i bruk og at det har effekt. De nye obligatoriske standardformuleringene om brukersikkerhet er tatt inn i rettsakten.

Saken er diskutert i den faste komite for planter, dyr, mat og fôr, seksjon fôrvarer (PAFF). Der ble det reist krav om at det må gå klart fram av teksten i rettsakten at preparatet bare har effekt når proteininnholdet i fôrrasjonen er lavt og at preparatet godkjennes i fôr til små fjørfearter. Dette er tatt inn i rettsakten nå.   Godkjenningen er fastsatt som en forordning i EU nylig, og den har varighet til 29. juni 2026.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Økt fôrutnyttelse bidrar til bedre lønnsomhet i produksjonene, og det er positivt. Likeså at preparatet kan brukes i fôr til mange arter og produksjoner. Det vil spare industrien for lagerhold og større sortiment tilsetningsstoffer til samme formål, men som bare tillatt til noen dyrearter/produksjoner. Dette preparatet kan brukes til mange.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Dette preparatet har vidt anvendelsesområde, og det har dokumentert effekt. At bruksområdet også gjelder fôrvarer som ikke er volumprodukter er gunstig. Da trenger ikke industrien ha egne preparater til småproduksjoner, men likevel kan de tilsette et preparat som kan bedre fôrutnyttelsen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0898
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R0898

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.05.2016
Frist returnering standardskjema: 24.06.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 221/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2016
Høringsfrist: 15.07.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker