Økodesign, rotasjonskompressorer, ENER Lot 31

Kommisjonens arbeidsdokument om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av rotasjonskompressorer

Commission Working Document implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for compressors for standard air applications

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Det forberedende studium ble ferdigstilt i juni 2014. Det første møte i Samrådsforumet (CF) ble holdt den 23. oktober 2014 der første versjon av arbeidsdokumentet (forslag til regelverk) ble drøftet. Nytt møte i Samrådsforum ble gjennomført 11. september 2019 der et nytt forslag til regelverk ble drøftet.  
Den første versjonen av arbeidsdokumentet ble lagt ut på høring på NVEs nettsider den 22. september 2014. Ingen høringsinnspill kom inn. En ny versjon av arbeidsdokumentet ble lagt ut på høring den 6. august 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill. 

I møtet 11. september ble også et forslag til forordning for lavtrykkskompressorer og oljefrie kompressorer drøftet. Basert på tilbakemeldingene i møtet og konsekvensutredning, vil EU-kommisjonen bestemme seg for om den skal gå videre med innføring av regelverk for lavtrykkskompressorer og oljefrie kompressorer ved å inkludere produktgruppen i forslaget til økodesignforordning for rotasjonskompressorer. Forslaget til forordning for lavtrykkskompressorer og oljefrie kompressorer er beskrevet i EØS faktanotat "Økodesign, lavtrykkskompressorer og oljefrie kompressorer (Ener Lot 31)".

Produktet har ikke vært blant NVEs prioriterte produktgrupper de senere årene og NVE har derfor ikke deltatt aktivt i prosessen.

Dette notatet er oppdatert på grunnlag av utsendt arbeidsdokument i forbindelse med møtet i Samrådsforum 11. september 2019.

Regelverksprosessen under økodesign følger prosedyren Regulatory with Scrutiny (art. 5a par. 1-5).

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til økodesigndirektivet. Direktivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge det mest energieffektive produktet på markedet. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har utarbeidet arbeidsdokumenter (forslag til regelverk) som ble drøftet på et møte i Samrådsforum 11. september 2019. Forslaget til regelverk omhandler rotasjonskompressorer. Forslaget vil gjelde roterende elektromotorkompressorer med en maksimal strømningshastighet mellom 5 til 1280 l/s ved leveringstrykk likt eller høyrere enn 7 bar, og som ikke overstiger 15 bar. Forslaget til forordning lister også opp hvilke produkter som ikke er omfattet av regelverket. Blant annet skal forordningen ikke gjelde for roterende elektromotorkompressorer der kompresjonsprosessen er drevet av enfasede elektromotorer og roterende elektromotorkompressorer utformet og spesifisert for bruk i potensielt eksplosive omgivelser. 

Den aktuelle økodesignforordningen vil kunne bidra med energibesparelser på 1,6 TWh/år i EU i 2030, sammenlignet med et business-as-usual scenario.

Økodesignkrav

Utkastet til forordning etablerer energieffektivitetskrav, produktinformasjonskrav og ressurseffektivitetskrav. 

Energieffektivitetskrav foreslås gjennomført i to trinn. Det foreslås å sette 1. juni 2022 som virkningsdato for trinn 1 og 1. juni 2024 som virkningsdato for trinn 2. 

Produktinformasjonskrav: Krav om tilgang på informasjon for installatører og sluttbrukere, for eksempel informasjon relevant for demontering, resirkulering og avhending av produktet. Kravene foreslås å ha virkningsdato 1. juni 2022.

Ressurseffektivitetskrav: Produktene skal utformes på en slik måte at bestemte komponenter skal kunne fjernes ved bruk av vanlig verktøy. Det foreslås å sette 1. juni 2022 som virkningsdato for kravene. 

Det er tatt inn en ny bestemmelse om omgåelse av kravene i artikkel 6. Etter første ledd er det forbudt å bringe i omsetning produkter som er utformet slik at produktets ytelse automatisk endres under testing i den hensikt å oppnå bedre verdier for ulike parametere. Etter annet ledd må produktets egenskaper heller ikke forringes som følge av senere oppdateringer, uten at sluttbrukeren på forhånd har gitt sitt uttrykkelige samtykke. En programvareoppdatering må aldri medføre at produktets yteevne endres på en slik måte at kravene til miljøvennlig utforming som gjelder for samsvarserklæringen ikke oppfylles, jf. artikkel 6 tredje ledd. 

Merknader
Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning på området er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

Rettslige konsekvenser

Økodesigndirektiv II ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom økodesignforskriften som trådte i kraft 1. mars 2011. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i økodesignforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

NVE mottok ingen høringsinnspill i forbindelse med høringen av utkastet til økodesignforordning i august 2019. NVE antar foreløpig at den foreslåtte forordningen ikke kan forventes å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Den 08.08.2013 informerte NVE om at revisjonsstudien startet opp. NVE publiserte en høring av det første utkastet til økodesignforordning den 22. september 2014 og en høring av det andre utkastet den 6. august 2019. NVE mottok ingen høringsinnspill. 

Rotasjonskompressorer har ikke vært blant NVEs prioriterte produktgrupper for særskilt oppfølging. 

Vurdering

Andre opplysninger

I en framtidig revisjon av forordningen, skal det blant annet særlig vurderes om det er hensiktsmessig å revidere økodesignkravene, om det skal innføres ytterlige ressurseffektivitetskrav og om omfanget av regelverket skal utvides.  

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker