EØS-notatbasen

Forordning (EU) 2018/1142

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1142 av 14. august 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1321/2014 med hensyn til innføring av visse kategorier vedlikeholdslisenser for luftfartøy, modifisering av aksepteringsprosedyre for komponenter fra eksterne leverandører og endring av treningsorganisasjoners privilegier

COMMISSION REGULATION (EU) 2018/1142 of 14 August 2018 amending Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the introduction of certain categories of aircraft maintenance licences, the modification of the acceptance procedure of components from external suppliers and the modification of the maintenance training organisations' privileges

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget til rettsakt ble første gang publisert av EASA 4. oktober 2012 - da som NPA 2012-15 (Notices of Proposed Amendment).

EASA publiserte 22. juni 2015 en oppdatering i saken - Opinion 5/2015.

Alle kommentarer EASA mottok ble innarbeidet i et svardokument (CRD). Interesserte hadde også mulighet til å kommentere CRD.
Etter ferdigstilling av saken hos EASA, ble saken behandlet av EASA-komiteen, hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet representerer Norge.

Forordning (EU) 2018/1142 ble vedtatt av EU Kommisjonen 14. august 2018; og er basert på EASA Opinion 5/2015, "B2L and L Part-66 aircraft maintenance licences” og NPA 2012-15, som omhandler artikkel 7 (8) i forordning (EU) nr. 1321/2014 som lyder: «EASA skal sende inn en uttalelse for Kommisjonen med forslag til et enkel og forholdsmessig system for lisensiering av sertifiserende personell som er involvert i vedlikehold av ELA1 fly samt andre luftfartøyer enn fly og helikoptre».

I tillegg til dette, ble det forespurt av industrien å forenkle Part- 66 avionikk lisens ved å tilpasse den til mindre komplekse småfly: Forordningen
- En progressiv B2L lisens for lisensiering av personell som er involvert i vedlikehold av avionikk og elektriske systemer for andre luftfartøy enn de som er i gruppen av komplekse fly. B2L lisensen er spesiell fordi den benytter begrepet «avionikk systemer karakterer».
- En L-lisens for lisensiering av personell som er involvert i vedlikehold av ELA1 fly, samt andre luftfartøyer enn fly og helikoptre, som for tiden er kvalifisert etter nasjonale regler.

Forordningen endrer bestemmelser i forordning (EU) nr. 1321/2014 av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og – utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver. Hovedformålet med reglene i forordning (EU) 1321/2014 er å opprettholde et høyt, ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.

Sammendrag av innhold
Ulike problemer skal løses ved det nye regelverket:
Det aktuelle Part- 66 godkjenningssystem for vedlikehold av avionikk og elektriske systemer er ikke tilpasset de mindre komplekse småfly. Spesielt:
          (1) En betydelig mengde av materialet som gjelder for den aktuelle Part- 66 B2 lisens er ikke relevant for allmennflyging (GA) fly.
          (2) Nye ingeniører som utfører selvstudium har rapportert om alvorlige problemer med bestått eksamen for modul 13, siden de ikke har noen erfaring i komplekse systemer som gjelder for større fly.
          (3) Det er dyrt for GA-organisasjoner å sende sitt vedlikeholdspersonell til et Part-147 godkjent treningsorganisasjon (ATO) for å delta på 2 400 timer B2 Basic Course. Når dette personellet oppnår B2 lisens vil de sannsynligvis forlate GA-sektoren i favør av flyselskaper og store              vedlikeholdsorganisasjoner. De siste årene har de fleste av avionikkingeniører jobbet med lisenser konvertert fra sine tidligere nasjonale kvalifikasjoner, men disse ingeniørene har snart nådd pensjonsalderen, og da vil antallet ingeniører i GA-sektoren reduseres .

 Målet er å tilpasse dagens godkjenningskrav for vedlikehold av avionikk og elektriske systemer til mindre komplekse småfly.


Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

I Norge er forordning (EU) nr. 1321/2014 gjennomført i forskrift 7. mai 2015 nr. 488 om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Den nye rettsakten vil bli tatt inn gjennom endring av denne forskriften. Den aktuelle rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Konsekvenser

(1) Sikkerhetskonsekvenser
Treningsnivået for hver av de B2L lisensfagene er det samme som for B2 lisens. Forskjellen er at relevante fag for denne kategorien luftfartøyer er beholdt og bearbeidet i henhold til begreper, system og karakterer. Dette sikrer at nivået av sikkerhet ikke blir redusert i forhold til den som oppnås ved B2 lisensen.
I tillegg bør det foreslåtte systemet legge til rette for at GA-sektoren får tilgang til et høyere antall lisensierte ingeniører, noe som reduserer den potensielle sikkerhetsrisiko laget av bemannede situasjoner. Forslaget sikrer at lisenskravene er proporsjonale med flyets kompleksitet.

(2) Sosial påvirkning
Endringen kan hjelpe unge til å få en teknisk kvalifisering og slik få tilgang til en ansettelse i en teknologisk avansert industri, og dermed potensielt redusere arbeidsledigheten. Dette kan også bidra til å normalisere arbeidskurver for avionikkingeniører innenfor GA-bransjen, og derfor fremme virksomheten til denne sektoren. I tillegg kan dette også øke jobbmuligheter i Part-147 ATO, på grunn av økt behov for utvikling og levering av kurs for B2L lisens.

(3) Økonomiske konsekvenser
Gjennom å legge til rette for tilgang til en Part- 66-lisens (B2L), vil lisensinnehavere kunne få bedre jobbmuligheter og trolig økte inntekter. For aktuelle organisasjoner og/eller personer vil det være noen kostnader innledningsvis knyttet til opplæring. For GA vedlikeholdsorganisasjoner øker deres tilgang til riktig lisensiert personell som også bør føre til økt produksjon i virksomheten. I tillegg kan kostnadene for sysselsetting av en B2L lisensinnehaver være lavere enn for en full B2 lisensinnehaver. For GA-eiere og operatører, kan forslaget innebære stabilisering av deres vedlikeholdskostnader. Forslaget vil kunen være positivt for Part-147 ATO-er (skoler).

Lutfartsmyndighetene må endre sine saksbehandlingsrutiner, anskaffe programvare og endre eksamensstyringssystem, noe som har visse økonomiske kostnader.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger fast track-prosedyren, og behandles ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet gjennomførte høring av forslaget fra 3. august 2015 - 4. november 2015. Luftfartstilsynet mottok 9 høringssvar som alle var positive til forslaget.                 

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på endringene. Endringene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa.
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.
     
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 32018R1142
Basis rettsaktnr.: 216/2008
Celexnr.: 32018R1142

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.08.2018
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.08.2015
Høringsfrist: 04.11.2016
Frist for gjennomføring: