Sakstrinn

Trinn 1: EØS-faktanotat

Første fase i arbeidet med en EØS-sak kalles ”tidlig fase”. Så tidlig som mulig etter at man har fått kjennskap til at Kommisjonen forbereder forslag til EØS-relevante rettsakter skal det skrives EØS-faktanotat. Slike forslag drøftes gjerne i Kommisjonens arbeidsgrupper, hvor Norge ofte er representert. Forslag fremkommer også i handlingsplaner, strategier og programmer. Større reformer drøftes ofte i Kommisjonens ”grønnbøker” og ”hvitbøker”. (En "grønnbok" er et dokument utgitt for å stimulere til debatt og høringer på EU-nivå. Høringene kan føre frem til en "hvitbok", som formulerer resultatene av høringene i konkrete politikkforslag.)

Denne fasen gjelder for de saker som ennå ikke er blitt konkrete forslag til rettsakter. Da det ikke alltid etablert en formell sak i dette sakstrinnet, er kravet til notat- og saksinformasjon begrenset.

Faktanotat- illustrasjonsbilde

 

Trinn 2: EØS-foreløpig posisjonsnotat

Andre fase i arbeidet med en EØS-sak kalles ”forslag til rettsakter fra Kommisjonen” og finner sted så snart et forslag til en EØS-relevant rettsakt er formelt foreslått av Kommisjonen. I dette trinnet skal det utarbeides et EØS-foreløpig posisjonsnotat, hvor krav til notat- og saksinformasjon er endret fra trinn 1.

De ansvarlige fagmyndingheter følger opp viktige forslag når de er til behandling i Rådet og Parlamentet, bl.a. gjennom bruk av kontakter i EU-lands fagmyndigheter og kontakt med landenes representasjoner, samt Rådssekretariatet og Europaparlamentet via fagrådene ved EU-delegasjonen i Brussel.

Foreløpig posisjonsnotat- illustrasjonsbilde

 

Trinn 3: EØS-posisjonsnotat

Tredje fase i arbeidet med en EØS-sak kalles ”vedtatte rettsakter i EU” og finner sted så snart en rettsakt er vedtatt i EU. I dette trinnet skal det utarbeides et EØS-posisjonsnotat hvor krav til notat- og saksinformasjon er ytterligere forsterket fra trinn 2.

I denne fasen skal vurdering av norsk posisjon og tilråding fremgå. Eventuelt behov for tilpasningstekster og forfatningsrettslige krav etter EØS-avtalens artikkel 103 skal også fremgå (artikkel 103).

Posisjonsnotat- illustrasjonsbilde

 

Trinn 4: EØS-gjennomføringsnotat

Fjerde fase i arbeidet med en EØS-sak kalles ”rettsakter i EØS-avtalen for gjennomføring i Norge” og finner sted når rettsakten skal gjennomføres i norsk rett. I dette trinnet skal det utarbeides et EØS-gjennomføringsnotat som bl.a. angir i hvilken lov eller forskrift rettsakten gjennomføres og eventuelle rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten.

 

Gjennomføringsnotat- illustrasjonsbilde

 

Forenklet prosedyre

Såkalt ”forenklet prosedyre” gjelder for enkelte typer rettsakter ved at de gjennomføres i norsk rett uten forutgående beslutning i EØS-komiteen. For disse rettsaktene utarbeides ikke EØS-notater i trinn 1 til 4, men i stedet et notat om forenklet prosedyre. Disse skal også registreres i EØS-notatbasen.

Forenklet prosedyre omfatter følgende rettsakter:

  • Tilpasningsrettsakter til rettsakter som gjelder import fra tredjestater angående levende dyr, kjæledyr og animalske produkter
  • Lister over virksomheter i tredjestater som er godkjent for eksport av levende dyr, kjæledyr og animalske produkter til Fellesskapet
  • Sikkerhetsvedtak angående import fra tredjestater av levende dyr, kjæledyr, animalske produkter, næringsmidler eller fôr
  • Sikkerhetsvedtak mot EUs medlemsstater angående levende dyr, kjæledyr, animalske produkter, næringsmidler og fôr

Forenklet prosedyre - illustrasjonsbilde

Til toppen